Praktyczna nauka języka chińskiego - język chiński biznesowy (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Jianhua Yang
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Poznanie chińskiej kultury biznesowej 
C2 Znajomy słownictwa z dziedziny biznesu 
C3 Understand the company\'s basic knowledge and mode of operation
C4 Poznaj podstawowe doświadczenie i umiejętności związane z pracą w firmie
Wymagania wstępne
1. W1 Aktywny udział w zajęciach
2. Czy czytasz wystarczająco dużo tekstu biznesowego jako zadania po zajęciach, po samouczku w klasie
3. Z podstawową niedawną sytuacją rozwoju i handlu w Chinach oraz strukturze gospodarczej Chin.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA 

K_W09 Ma podstawową wiedzę z zakresu współczesnego języka chińskiego, zwłaszcza języka biznesowego. 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U17 Komunikuje się w języku chińskim na temat bieżących spraw związanych z pobytem w Chinach, podróżami, wizytami, spotkaniami biznesowymi, w szczególności wszystkimi możliwymi działaniami w przedsiębiorstwach jako członek firmy, aranżacją wszystkich możliwych prac, spotkań, biznesu i rozwoju przedsiębiorczości kultura.
KOMPETENCJE 

K_K09 Potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne 
K_K10 Potrafi nawiązywać kontakty i wpółdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur
Metody dydaktyczne
Studenci tłumaczą teksty biznesowe, praca w grupach, odgrywają scenki sytuacyjne, przygotowują prezentacje w celu poznania zagadnień z zakresu języka chińskiego biznesowego.
Treści programowe przedmiotu
Załóżmy, że studenci będą pracować w chińskich firmach po ukończeniu KUL, nauczyć się znać następujące działania firmy:

1. zarządzanie spółką, w tym struktura spółki, biura spółki oraz codzienne ustalenia i spotkania;

2. dyskusja biznesowa na temat biznesu i rozwoju firmy z kolegami firmy;

3. o rekrutacji, regulacjach, szkoleniu zawodowym i kulturze przedsiębiorczości;

4. Czytanie i pisanie tekstów biurowych i biznesowych, takie zapowiedzi konferencji, ogłoszenia, zaproszenia, dokumenty biznesowe, raporty itp.

Słownictwo i struktury gramatyczne są prezentowane zgodnie z wiodącym podręcznikiem i dodatkowymi materiałami.


Słownictwo i struktury gramatyczne są przedstawiane zgodnie z podręcznikiem wiodącym oraz dodatkowymi materiałami.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Test leksykalno gramatyczny. 
100%-95% bdb 
95%-90% db+ 
90%-80% db 
80-70% dst + 
70%-60% dst 
60%-0% ndst 

Czynne uczestnictwo w zajęciach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Materiały przygotowane przez prowadzącego:
1. Zaawansowanych przedsiębiorstw chińskich podręcznik w pekinie university press
2. Wideo
Kierunek studiów: Filologia - sinologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę