Literatura i kultura Chin - kultura i sztuka (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Joanna Afek
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tradycyjną oraz współczesną kulturą chińską. Poruszane będą takie zagadnienia jak mitologia, święta, obrzędy rodzinne, sztuka, opera, kino itp.
Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza z zakresu historii Chin.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA - K_W01 - K_W14
UMIEJĘTNOŚCI - K_U01 - K_U13
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) - K_K01- K_K10
Metody dydaktyczne
Wykład połączony z prezentacją.
Treści programowe przedmiotu
1. Mitologia, wierzenia pierwotne i panteon bóstw
2. Mantyka, przepowiednie, omeny, czary, kultura dobrowróżbna i fengshui
3. Religijność współczesna
4. Wiara w zodiak i jej konsekwencje
5. Święta
6. Ciąża, narodziny i wychowanie dzieci
7. Obrzędy ślubne
8. Obrzędy pogrzebowe
9. Tabu językowe
10. Triady - historia
11. Kuchnia chińska
12. Tradycyjne malarstwo chińskie
13. Sztuka nowoczesna
14. Twórczość Ai Weiwei\'a
15. Muzyka i opera chińska
16. Historia kina chińskiego
17. Zabytki Chin
18. Chińska kultura biznesu
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin pisemny oraz obecność na wykładach
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Afek, J. (2014). Kulturowe i językowe uwarunkowania chińskich przesądów i tabu.
Burski, K. (1995). Tradycje i sztuka kulinarna Chin. Dialog, Warszawa.
Guderian-Czaplińska E., Ziółkowski G. [red], (2005). Mei Lanfang. Mistrz opery pekińskiej. Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław.
Miklós, P., (1987). Malarstwo chińskie. Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa.
Kletowski, P., (2009). Kino Dalekiego Wschodu. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa. Pimpaneau, J., (2001). Chiny. Kultura i tradycje. Tłum. Irena Kałużyńska, Dialog, Warszawa.
Steiner, M., (2013). Chiński teatr xiqu. Interpretacja antropologiczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Szmyt, M., (2007). Współczesna sztuka chińska. Zakład wydawniczy NOMOS, Kraków.
Kierunek studiów: Filologia - sinologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem