Lektura tekstów specjalistycznych (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Suguo Zhang
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. C1 Nauka języka chińskiego specjalistycznego i specjalistycznego
2. C2 Zrozumienie podstaw specjalistycznych chińskich
3. Naucz się czytać podstawowe chińskie teksty specjalistyczne
Wymagania wstępne
1. W1 Aktywny udział w zajęciach
2. Przeczytaj wystarczająco dużo specjalistycznego tekstu jako zadania po zajęciach, po samouczku w klasie
3. Postępuj zgodnie z podstawową niedawną sytuacją w zakresie specjalistycznego rozwoju Chin.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W10 Zna niezbędny zasób słów potrzebny do rozumienia tekstu chińskiego, także o charakterze ekonomicznym, prasowym, etc.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U05 Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz rozwijać zdolności pozwalające na osiągnięcie kariery zawodowej
K_U09 Posługuje sie językiem chińskim na poziomie zaawansowanym.
K_U12 Rozumie i objaśnia teksty nie tylko o tematyce ogólnej, ale także specjalistyczne z dziedzin najbardziej popularnych
K_U13 Potrafi dotrzeć do chińskich źródeł inforamcji, korzysta z różnorodnych źródeł pisanych: ankiet, statystyk, przewodników, katalogów, ofert handlowych, specyfikacji towarów, etc.
K_U17 Porozumiewa się w języku chińskim przy załatwianiu bieżących spraw związanych z pobytem w Chinach, podróżami, wizytami, spotkaniami biznesowymi, zakupem biletów, uzyskiwaniem zezwoleń, kontrolą ilości i jakości towarów przed załadunkiem, etc.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K03 Wykorzystuje kompetencje językowe w sytuacjach profesjonalnych
K_K04 Potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i psołecznej.
K_K06 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, jest otwrty na nowe idee, nurty i odmienność kulturową.
K_K08 Jest wstępnie przygotowany do roli doradcy, negocjatora.
K_K11 Posiada odpowiednie kompetencje umożliwiające pełnienie funkcji tłumacza dla delegacji biznesowych i grup turystycznych.
Metody dydaktyczne
1. Tłumaczenie tekstów (ustnie i pisemnie)
2. Wykonaj odpowiednie ćwiczenia, aby poprawić zrozumienie tekstów specjalistycznych
3.Analiza treści przetłumaczonych tekstów
Treści programowe przedmiotu
Zaawansowane podręczniki specjalistyczne stosowane w uniwersytetach w Chinach, szczególnie dla seniorów zagranicznych.
1) linguastic;
1. Tło;
2. odnośne linki;
3. stosowne, odpowiednie dane;
4. Słowa kluczowe analizy;
5. czytanie wiadomości;

2) Historia;
1. Tło;
2. odnośne linki;
3. stosowne, odpowiednie dane;
4. Słowa kluczowe analizy;
5. czytanie wiadomości;

3) matematyka;
1. Tło;
2. odnośne linki;
3. stosowne, odpowiednie dane;
4. Słowa kluczowe analizy;
5. czytanie wiadomości;

4) fizyki i chemii;
1. Tło;
2. odnośne linki;
3. stosowne, odpowiednie dane;
4. Słowa kluczowe analizy;
5. czytanie wiadomości;

5) prawo;
1. Tło;
2. odnośne linki;
3. stosowne, odpowiednie dane;
4. Słowa kluczowe analizy;
5. czytanie wiadomości;

6) Przemysł i rolnictwo
1. Tło;
2. odnośne linki;
3. stosowne, odpowiednie dane;
4. Słowa kluczowe analizy;
5. czytanie wiadomości;
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
być w stanie właściwie zrozumieć teksty ekonomiczne i stanowić podstawę przyszłych ekonomicznych tekstów i czytania wiadomości.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. “Specjalistycznych chiński podręcznik do czytania”, by Prasa uniwersytecka w Pekinie;

2. “Kurs przygotowujący do kursu języka chińskiego Profesjonalny (wydanie zintegrowane)”, by Prasa uniwersytecka w Pekinie
Kierunek studiów: Filologia - sinologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę