Mit i religia Grecji i Rzymu (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Mariusz Szmajdziński
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1: przedstawienie klasycznej mitologii grecko-rzymskiej
C2: przedstawienie źródeł klasycznej mitologii grecko-rzymskiej
C3: analiza źródeł klasycznej mitologii grecko-rzymskiej.
Wymagania wstępne
W1: ogólna znajomość literatury greckiej i rzymskiej
W2: podstawowe informacje na temat mitologii greckiej i rzymskiej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA Student uzyskuje szczegółową wiedzę na temat mitologii i mitografii grecko-rzymskiej.
UMIEJĘTNOŚCI Student potrafi rozpoznać wątki mityczne w literaturze i sztuce oraz zidentyfikować źródła mitograficzne.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) Po zakończeniu zajęć z przedmiotu student uświadamia sobie znaczenie mitów w kulturze Grecji i Rzymu oraz we współczesnej kulturze europejskiej.
Metody dydaktyczne
Indywidualna praca nad wybranymi tekstami i zagadnieniami
Prezentacja efektów pracy
Weryfikacja efektów pracy
Dyskusja
Metoda interaktywna.
Treści programowe przedmiotu
1. Wczesna mitologia i mitografia grecka.
2. Mitologia i mitografia orficka.
3. Mitografia grecka za Cesarstwa rzymskiego.
4. Mitologia i mitografia rzymska.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) student nie dysponuje wystarczającą wiedzą z zakresu mitologii
(U) student nie potrafi znajdować wiadomości niezbędnych do omówienia jakiejś problematyki
(K) student jest nieaktywny na zajęciach oraz nie wykazuje zainteresowania omawianymi kwestiami

Ocena dostateczna
(W) student dysponuje podstawą wiedzą z zakresu mitologii
(U) student potrafi z pomocą nauczyciela znajdować wiadomości niezbędne do omówienia jakiejś problematyki
(K) student z pomocą nauczyciela podejmuje aktywność na zajęciach oraz wykazuje zainteresowanie problemami, będącymi przedmiotem zajęć

Ocena dobra
(W) student dysponuje dobrą wiedzą z zakresu mitologii
(U) student jest w stanie samodzielnie znajdować wiadomości niezbędne do omówienia danej problematyki
(K) student samorzutnie podejmuje aktywność na zajęciach oraz wykazuje zainteresowanie problemami, będącymi przedmiotem zajęć; ma świadomość znaczenia badań mitologicznych

Ocena bardzo dobra
(W) student dysponuje rozległą wiedzą z zakresu mitologii
(U) potrafi samodzielnie znajdowaniem wiadomości ważnych dla omówienia danej problematyki i jest w stanie klasyfikować i krytycznie ocenić istniejące źródła
(K) student samorzutnie podejmuje aktywność na zajęciach oraz wykazuje zainteresowanie problemami, będącymi przedmiotem zajęć; ma świadomość znaczenia badań mitologicznych, religioznawczych, literackich i kulturowych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bernabé, Albertus, ed. Poetae epici Graeci: testimonia et fragmenta. Pars I. 2nd rev. ed. Stutgardiae: Teubner, 1996. Bibliotheca Teubneriana.
Bernabé, Albertus, ed. Poetae epici Graeci: testimonia et fragmenta. Pars II. Vol. 1: Orphicorum et Orphicis similium testimonia et fragmenta. Monachii: Saur, 2004. Bibliotheca Teubneriana.
Bremmer, Jan N. and Nicholas M. Horsfall, eds. Roman Myth and Mythography. London: U of London, 1987. Bulletin Supplement 52.
Brown, Malcolm K., ed., tr. The Narratives of Konon: text, translation and commentary on the Diegeseis. München: Saur, 2002. Beiträge zur Altertumskunde 163.
Cameron, Alan. Greek Mythography in the Roman World. Oxford: Oxford UP, 2004. American Classical Studies 48.
Cazzaniga, Ignatius, ed. Antoninus Liberalis: Metamorphoseon synagogue. Milan: Cisalpino, 1962. Testi e documenti per lo studio dell’antichitá 3.
Fowler, Rober L., ed. Early Greek Mythography. 2 vols. Oxford: Oxford UP, 2000-13.
Graves, Robert. Mity greckie. Tłum. Henryk Krzeczkowski. Wyd. 5. Warszawa: PIW, 1992.
Jacoby, Felix. Atthis, the Local Chronicles of Ancient Athens. Oxford: Clarendon, 1949.
Łanowski, Jerzy, tłum. Hezjod: Narodziny bogów (Theogonia); Prace i dni: Tarcza. Warszawa: Prószyński, 1999. Biblioteka Antyczna.
Marshall, Peter K., ed. Hygini Fabulae. Stutgardiae: Teubner, 1993. Bibliotheca Teubneriana.
Merkelbach, Reinhold and Martin L. West, eds. Fragmenta Hesiodea. Oxford: Clarendon, 1967.
Pepin, Ronald E., tr. The Vatican Mythographers. New York: Fordham UP, 2008. Medieval Philosophy.
Viré, Ghislaine, ed. Hygini De astronomia. Stutgardiae: Teubner, 1992. Bibliotheca Teubneriana.
Wagner, Richardus et al., eds. Mythographi Graeci. 4 vols. Lipsiae Teubner, 1894–1902. Bibliotheca Teubneriana.
Kierunek studiów: Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę