Literatura łacińska epoki augustowskiej - wybrane zagadnienia (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Agata Łuka
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Znajomość literatury (poezja i proza) okresu augustowskiego, realiów historycznych, politycznych, prawnych i religijnych epoki. Umiejętność interpretacji dzieł literackich w kontekście historyczno-kulturowym.
Wymagania wstępne
Znajomość języka łacińskiego i greckiego.
Podstawowa wiedza z zakresu teorii i historii literatury.
Samodzielna analiza filologiczna łacińskiego tekstu literackiego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Znajomość utworów literackich poetów (Wergiliusz, Horacy, Tibullus, Propercjusz, Owidiusz) tworzących w okresie augustowskim, przełomowym w dziejach literatury rzymskiej i europejskiej.
Wiedza o epoce i jej osiągnięciach.
UMIEJĘTNOŚCI
Umiejętność dostrzegania zjawisk literatury (nie tylko antycznej) w kontekście historyczno-kulturowym.
Umiejętność dostrzegania wartości ogólnoludzkich, ponadczasowych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Samodzielne myślenie, wnioskowanie, wyrażanie opinii.
Wykorzystanie zdobytej wiedzy w celu kształcenia innych.
Metody dydaktyczne
Wykład.
Lektura i interpretacja tekstów źródłowych łacińskich i greckich.
Treści programowe przedmiotu
Charakterystyka i interpretacja dzieł literackich okresu augustowskiego z uwzględnieniem ich kontekstu historycznego i politycznego, prawnego i religijnego. Zwrócenie uwagi na zagadnienia powstawania, interpretacji i odbioru literatury oraz cenzury dzieł literackich. Przedstawienie sposobów oddziaływań propagandowych za pośrednictwem literatury, architektury i sztuki, ukazanie elementów kultury materialnej jako nośnika idei politycznych.
Tło historycznoliterackie epoki augustowskiej (31 r. p.n.e. - 14 r.).
Albius Tibullus – elegijny piewca życia szczęśliwego. „Corpus Tibullianum”.
Sextus Propertius – rzymski Kallimach, jego twórczość elegijna i aitiologiczna.
Publius Ovidius Naso, czołowy elegik epoki augustowskiej. „Amores” - debiutancki zbiór elegii. „Ars amatoria”, „Remedia amoris” – dydaktyka miłosna. „Metamorfozy” – epicki poemat mitologiczny. „Fasti” – kalendarz poetycki. „Tristia” i „Epistulae ex Ponto” – poezja wygnańcza. „Pseudo-Owidiana”.
Recepcja literatury augustowskiej w Polsce i na świecie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczanie bez oceny na koniec semestru na podstawie udziału w zajęciach i frekwencji (ewentualne nieobecności muszą być usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim).
Egzamin roczny zakończony oceną.
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie dysponuje dostateczną znajomością utworów pisarzy i poetów tworzących w okresie augustowskim. Student nie dysponuje wiedzą o epoce i jej osiągnięciach. Student nie posiada wiedzy o zjawiskach literatury (nie tylko antycznej) w kontekście historyczno-kulturowym. Nie posiada wiedzy o obecnych w literaturze wartościach ogólnoludzkich, ponadczasowych.
Ocena dostateczna
(W) - Student dysponuje dostateczną znajomością utworów pisarzy i poetów tworzących w okresie augustowskim. Student dysponuje wystarczającą wiedzą o epoce i jej osiągnięciach. Student posiada wystarczającą wiedzę o zjawiskach literatury (nie tylko antycznej) w kontekście historyczno-kulturowym. Student posiada wiedzę o literaturze jako o nośniku wartości ogólnoludzkich, ponadczasowych.
Ocena dobra
(W) - Student dysponuje ugruntowaną znajomością utworów pisarzy i poetów tworzących w okresie augustowskim. Student dysponuje ugruntowaną wiedzą o epoce i jej osiągnięciach. Student posiada ugruntowaną wiedzę o zjawiskach literatury (nie tylko antycznej) w kontekście historyczno-kulturowym. Student posiada ugruntowaną wiedzę o literaturze jako o nośniku wartości ogólnoludzkich, ponadczasowych.
Ocena bardzo dobra
(W) - Student dysponuje biegłą znajomością utworów pisarzy i poetów tworzących w okresie augustowskim. Posiada ugruntowaną i usystematyzowaną wiedzą o epoce i jej osiągnięciach. Student posiada ugruntowaną i usystematyzowaną wiedzę o zjawiskach literatury (nie tylko antycznej) w kontekście historyczno-kulturowym a także pogłębioną wiedzę o ponadczasowych wartościach ogólnoludzkich dostrzegalnych w literaturze.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Fragmenty oryginalnych utworów autorów okresu augustowskiego i polskie przekłady ich dzieł.
Cytowska M., Szelest H., Literatura rzymska. Okres augustowski, Warszawa 1990.
Syme R., The Roman Revolution, Oxford 2002.
Zanker P., August i potęga obrazów, Poznań 1999.
Literatura uzupełniająca:
Higgins Ch., Latin love Lessons: Put a Little Ovid In Your Life, London 2008
Stabryła S., Owidiusz. Świat poetycki, Wrocław-Warszawa 1989.
Kierunek studiów: Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin