Mit i religia Grecji i Rzymu (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Mariusz Szmajdziński
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1: przedstawienie klasycznej mitologii grecko-rzymskiej.
C2: przedstawienie źródeł klasycznej mitologii grecko-rzymskiej.
C3: analiza źródeł klasycznej mitologii grecko-rzymskiej.
Wymagania wstępne
W1: ogólna znajomość literatury greckiej i rzymskiej.
W2: podstawowe informacje na temat mitologii greckiej i rzymskiej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student uzyskuje szczegółową wiedzę na temat mitologii i mitografii grecko-rzymskiej.
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi rozpoznać wątki mityczne w literaturze i sztuce oraz zidentyfikować źródła mitograficzne.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Po zakończeniu zajęć z przedmiotu student uświadamia sobie znaczenie mitów w kulturze Grecji i Rzymu oraz we współczesnej kulturze europejskiej.
Metody dydaktyczne
Indywidualna praca nad wybranymi tekstami i zagadnieniami.
Treści programowe przedmiotu
Prezentacja efektów pracy.
Weryfikacja efektów pracy.
Dyskusja.
Metoda interaktywna.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
1. Wczesna mitologia i mitografia grecka.
2. Mitologia i mitografia orficka.
3. Mitografia grecka za Cesarstwa rzymskiego.
4. Mitologia i mitografia rzymska.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna:
(W) student nie dysponuje wystarczającą wiedzą z zakresu mitologii.
(U) student nie potrafi znajdować wiadomości niezbędnych do omówienia jakiejś problematyki.
(K) student jest nieaktywny na zajęciach oraz nie wykazuje zainteresowania omawianymi kwestiami.
Ocena dostateczna:
(W) student dysponuje podstawą wiedzą z zakresu mitologii.
(U) student potrafi z pomocą nauczyciela znajdować wiadomości niezbędne do omówienia jakiejś problematyki.
(K) student z pomocą nauczyciela podejmuje aktywność na zajęciach oraz wykazuje zainteresowanie problemami, będącymi przedmiotem zajęć.
Ocena dobra:
(W) student dysponuje dobrą wiedzą z zakresu mitologii.
(U) student jest w stanie samodzielnie znajdować wiadomości niezbędne do omówienia danej problematyki.
(K) student samorzutnie podejmuje aktywność na zajęciach oraz wykazuje zainteresowanie problemami, będącymi przedmiotem zajęć; ma świadomość znaczenia badań mitologicznych.
Ocena bardzo dobra:
(W) student dysponuje rozległą wiedzą z zakresu mitologii.
(U) potrafi samodzielnie znajdowaniem wiadomości ważnych dla omówienia danej problematyki i jest w stanie klasyfikować i krytycznie ocenić istniejące źródła.
(K) student samorzutnie podejmuje aktywność na zajęciach oraz wykazuje zainteresowanie problemami, będącymi przedmiotem zajęć; ma świadomość znaczenia badań mitologicznych, religioznawczych, literackich i kulturowych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bernabé, Albertus, ed. Poetae epici Graeci: testimonia et fragmenta. Pars I. 2nd rev. ed. Stutgardiae: Teubner, 1996. Bibliotheca Teubneriana.
Bernabé, Albertus, ed. Poetae epici Graeci: testimonia et fragmenta. Pars II. Vol. 1: Orphicorum et Orphicis similium testimonia et fragmenta. Monachii: Saur, 2004. Bibliotheca Teubneriana.
Bremmer, Jan N. and Nicholas M. Horsfall, eds. Roman Myth and Mythography. London: U of London, 1987. Bulletin Supplement 52.
Brown, Malcolm K., ed., tr. The Narratives of Konon: text, translation and commentary on the Diegeseis. München: Saur, 2002. Beiträge zur Altertumskunde 163.
Cameron, Alan. Greek Mythography in the Roman World. Oxford: Oxford UP, 2004. American Classical Studies 48.
Cazzaniga, Ignatius, ed. Antoninus Liberalis: Metamorphoseon synagogue. Milan: Cisalpino, 1962. Testi e documenti per lo studio dell’antichitá 3.
Fowler, Rober L., ed. Early Greek Mythography. 2 vols. Oxford: Oxford UP, 2000-13.
Graves, Robert. Mity greckie. Tłum. Henryk Krzeczkowski. Wyd. 5. Warszawa: PIW, 1992.
Jacoby, Felix. Atthis, the Local Chronicles of Ancient Athens. Oxford: Clarendon, 1949.
Łanowski, Jerzy, tłum. Hezjod: Narodziny bogów (Theogonia); Prace i dni: Tarcza. Warszawa: Prószyński, 1999. Biblioteka Antyczna.
Marshall, Peter K., ed. Hygini Fabulae. Stutgardiae: Teubner, 1993. Bibliotheca Teubneriana.
Merkelbach, Reinhold and Martin L. West, eds. Fragmenta Hesiodea. Oxford: Clarendon, 1967.
Pepin, Ronald E., tr. The Vatican Mythographers. New York: Fordham UP, 2008. Medieval Philosophy.
Viré, Ghislaine, ed. Hygini De astronomia. Stutgardiae: Teubner, 1992. Bibliotheca Teubneriana.
Wagner, Richardus et al., eds. Mythographi Graeci. 4 vols. Lipsiae Teubner, 1894–1902. Bibliotheca Teubneriana.
Kierunek studiów: Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem