Literatura łacińska epoki augustowskiej - wybrane zagadnienia (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Agata Łuka
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Znajomość literatury (poezja i proza) okresu augustowskiego, realiów historycznych, politycznych, prawnych i religijnych epoki. Umiejętność interpretacji dzieł literackich w kontekście historyczno-kulturowym.
Wymagania wstępne
Znajomość języka łacińskiego i greckiego.
Podstawowa wiedza z zakresu teorii i historii literatury.
Samodzielna analiza filologiczna łacińskiego tekstu literackiego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Znajomość utworów literackich poetów (Wergiliusz, Horacy, Tibullus, Propercjusz, Owidiusz) tworzących w okresie augustowskim, przełomowym w dziejach literatury rzymskiej i europejskiej.
Wiedza o epoce i jej osiągnięciach.
UMIEJĘTNOŚCI
Umiejętność dostrzegania zjawisk literatury (nie tylko antycznej) w kontekście historyczno-kulturowym.
Umiejętność dostrzegania wartości ogólnoludzkich, ponadczasowych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Samodzielne myślenie, wnioskowanie, wyrażanie opinii.
Wykorzystanie zdobytej wiedzy w celu kształcenia innych.
Metody dydaktyczne
Wykład.
Lektura i interpretacja tekstów źródłowych łacińskich i greckich.
Treści programowe przedmiotu
Charakterystyka i interpretacja dzieł literackich okresu augustowskiego z uwzględnieniem ich kontekstu historycznego i politycznego, prawnego i religijnego. Zwrócenie uwagi na zagadnienia powstawania, interpretacji i odbioru literatury oraz cenzury dzieł literackich. Przedstawienie sposobów oddziaływań propagandowych za pośrednictwem literatury, architektury i sztuki, ukazanie elementów kultury materialnej jako nośnika idei politycznych.
Tło historycznoliterackie epoki augustowskiej (31 r. p.n.e. - 14 r.). Liwiusz i jego dzieło „Ab Urbe condita”.
Publius Vergilius Maro, europejski poeta wszech czasów.
„Appendix Vergiliana”, „Bukoliki”, „Georgiki”, „Eneida”.
Quintus Horatius Flaccus i jego poezja. Tradycja i eksperymenty twórcze.
Horacy jako teoretyk literatury („Satyry” i „Listy”, zwłaszcza „De arte poetica”).
Horacy jako „tłumacz” Alkajosa, Safony, Anakreonta. „Ody” i „Epody”.
Recepcja poezji Horacego w Polsce i na świecie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczanie bez oceny na koniec semestru na podstawie udziału w zajęciach i frekwencji (ewentualne nieobecności muszą być usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Fragmenty oryginalnych utworów autorów okresu augustowskiego i polskie przekłady ich dzieł.
Cytowska M., Szelest H., Literatura rzymska. Okres augustowski, Warszawa 1990.
Syme R., The Roman Revolution, Oxford 2002.
Zanker P., August i potęga obrazów, Poznań 1999.
Literatura uzupełniająca:
Horacy, Dzieła wszystkie, przeł., oprac. i aneksem opatrzył Andrzej Lam, Pułtusk–Warszawa 2010.
Kwintus Horacjusz Flakkus, Dzieła wszystkie, t. I: Ody i epody, tekst łaciński do druku przygotował, wyboru przekładów dokonał, przedmową, życiorysem poety, wersyfikacją i komentarzem opatrzył O. Jurewicz, Wrocław 1986.
Mikołajczak, A.W. (1995), Antyk jako „gra literacka” w poezji Sarbiewskiego, w: Michałowska, T. (red.), Łacińska poezja w dawnej Polsce, Warszawa 1995, s. 179-194.
Wójcik A., Talent i sztuka. Rzecz o poezji Horacego, Wrocław-Warszawa 1986.
Zarzycka-Stańczak K., Iterum digna legi. Przybliżenia wergiliańskie, Lublin 1995.
Zarzycka-Stańczak K., Z badań nad pierwszym zbiorem pieśni Horacego, Wrocław i in., 1969.
Kierunek studiów: Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem