Praktyczna nauka języka greckiego II (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Iwona Wieżel
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 4/60
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 stworzenie podstaw dla dalszych studiów nad klasycznym greckim językiem i literaturą
C2 lektura i analiza filologiczna tekstów greckich, tłumaczenie tekstu greckiego na język polski i odwrotnie, umożliwiające studentom nabycie kompetencji językowych oraz translatorskich w zakresie podstawowej znajomości języka
Wymagania wstępne
1. Elementarna znajomość gramatyki języka polskiego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EK1 K_W01/ ma podstawową wiedzę o językach klasycznych, ich powstaniu i rozwoju/ H1A_W03, H1A_W09
EK2 K_W02/ zna gramatykę i leksykę obu języków klasycznych w stopniu podstawowym/ H1A_W03, H1A_W09
EK3 K_W04/ Ma podstawową wiedzę językoznawczą/ H1A_W03

UMIEJĘTNOŚCI
EK4 K_U04/ potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego/ H1A_U03
EK5 K_U05/ potrafi czytać i tłumaczyć proste teksty greckie/ H1A_U05
EK6 K_U07/ umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz poczuciem obowiązku i samodyscypliny/ H1A_U03
EK7 K_U08/ umie rozpoznawać podstawowe miary metryczne w poezji greckiej/ H1A_U02
EK8 K_U13/ posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków/ H1A_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK9 K_K01/ ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju/ H1A_K01
EK10 K_K02/ wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych/ H1A_K03
EK11 K_K03/ ma świadomość wagi refleksji na tematy etyczne związane z własną pracą, odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz konieczności przestrzegania zasad kodeksu etycznego/ H1A_K02, H1A_K04
EK12 K_K05/ ma świadomość znaczenia nauk o starożytności dla utrzymania i rozwoju więzi społecznej na różnych poziomach/ H1A_K05
Metody dydaktyczne
Podręczniki
Atlasy
Słowniki
Gramatyki
Treści programowe przedmiotu
C1. tłumaczenie prostych tekstów z języka greckiego na język polski, z uwzględnieniem analizy morfologicznej i syntaktycznej; identyfikowanie w tekstach omawianych konstrukcji gramatycznych
C2. ćwiczenia gramatyczne – odmiana wybranych paradygmatów deklinacyjnych i koniugacyjnych
C3. tłumaczenie na język grecki prostych zdań polskich
C4. .zadania samodzielne związane z utrwaleniem poznanego materiału
C5. elementy wykładu konwersatoryjnego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
F1 ocena ciągła (przygotowanie do zajęć, aktywność, frekwencja) (30%)
F2 kolokwia cząstkowe z wprowadzanych zagadnień składniowych (co 5 jednostek lekcyjnych) (30%)
F3 kolokwia cząstkowe z wprowadzanego słownictwa (co 10 jednostek lekcyjnych) (30%)
F4 końcowe zaliczenie z oceną po pierwszym semestrze – średnia ocen F1-3
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowa:
Auerbach M., Golias M., Rezler J., Gramatyka grecka, PWN, Warszawa 2000.
Golias M., (tłum., oprac.), Bajki Ezopowe, Biblioteka Narodowa, seria II, nr. 127, Wrocław-Kraków 1961.
Golias M., Wstępna nauka języka greckiego, PWN, Warszawa 1954.
Węclewski Z., Jurewicz O., Słownik grecko-polski, t. 1-2, PWN, Warszawa 2000-2001.

Uzupełniająca:
Borowska M., Mormolyke. Książka do nauki języka starogreckiego, OBTA/Wiedza Powszechna, Warszawa 2000.
Korusowie A. i K., Hellenike glotta. Podręcznik do nauki języka greckiego, PWN, Warszawa 1994.
Kierunek studiów: Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę