Kultura starożytnego Rzymu (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Agnieszka Strycharczuk
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. poszerzenie wiedzy studentów na temat kultury starożytnego Rzymu (uwarunkowania geograficzne, zwyczaje, życie codzienne i rodzinne, komunikacja, życie polityczne i społeczne, religia)
C2. zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi kultury starożytnego Rzymu
C3. poszerzenie wiedzy studentów na temat realiów historyczno-kulturowych oraz uwarunkowań geograficznych, w których rozwijała się kultura starożytnegoRzymu
C4. uświadomienie studentom ciągłości i wpływów kulturowych oraz technicznych i technologicznych poprzednich epok oraz wpływu kultury starożytnego Rzymu na epoki późniejsze
C5. zapoznanie studentów z wpływami tradycji łacińskiej na kulturę Europy oraz Polski
C6. kształtowanie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i analizowania informacji przy pomocy różnych źródeł i opracowań
C7. rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych (dyskusje, formułowanie samodzielnej wypowiedzi ustnej oraz pisemnej)
C8. przedmiot zapewni gruntowne przygotowanie do dalszych studiów z zakresu kultury śródziemnomorskiej
C9. zwrócenie uwagi na potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwijania swoich zainteresowań oraz dalszych studiów z zakresu studiów śródziemnomorskich
C10. pokazanie różnorodności dziedzictwa kulturowego starożytnego Rzymu
Wymagania wstępne
1. ukończenie I roku studiów I stopnia na kierunku filologia klasyczna
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EK1. W1. uzyskanie wiedzy na temat kultury starożytnego Rzymu (uwarunkowania geograficzne, zwyczaje, życie codzienne i rodzinne, komunikacja, życie polityczne i społeczne, religia)
EK2. W2. poznanie podstawowych pojęć dotyczących kultury starożytnego Rzymu
EK3. W3. zyskanie wiedzy na temat realiów historyczno-kulturowych oraz uwarunkowań geograficznych, w których rozwijała się kultura starożytnegoRzymu
EK4. W4. poznanie ciągłości i wpływów kulturowych oraz technicznych i technologicznych poprzednich epok oraz wpływu kultury starożytnego Rzymu na epoki późniejsze
EK5. W5. poznanie wpływów tradycji łacińskiej na kulturę Europy oraz Polski
EK6. W6. poznanie dystynktywnych cech kultury rzymskiej

UMIEJĘTNOŚCI
EK7. U1. umiejętność scharakteryzowania wybranych aspektów kultury rzymskiej
EK8. U2. umiejętność wykazania ciągłości i wpływów kulturowych oraz technicznych i technologicznych poprzednich epok oraz wpływu kultury starożytnego Rzymu na epoki późniejsze
EK9. U3. kształtowanie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i analizowania informacji przy pomocy różnych źródeł i opracowań

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK10. K1. rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych (dyskusje, formułowanie samodzielnej wypowiedzi ustnej oraz pisemnej)
EK11. K2. gruntowne przygotowanie do dalszych studiów z zakresu kultury śródziemnomorskiej
EK12. K3. zwrócenie uwagi na potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwijania swoich zainteresowań oraz dalszych studiów z zakresu kultury śródziemnomorskiej
EK13. K4. pokazanie różnorodności dziedzictwa kulturowego starożytnego Rzymu i jego wpływu na kulturę Europy
Metody dydaktyczne
Dyskusja
Indywidualne wypowiedzi ustne i pisemne studentów (w tym prezentacje), dialogi
Wykład połączony z prezentacją multimedialną
Treści programowe przedmiotu
Podczas zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia:

1. Zajęcia wprowadzające. Zanim narodził się Rzym.
2. Uwarunkowania geograficzne i gospodarka starożytnego Rzymu.
3. Komunikacja i transport na terenie Imperium Rzymskiego.
4. Czym płacono w starożytnym Rzymie? Tajemnice rzymskiego kalendarza.
5. Życie rodzinne – podstawowe informacje (dom, przydomek, wykształcenie)
6. Rzymianie i książki.
7. Rzymskie uczty.
8. Czas wolny i rozrywki.
9. Kultura rzymskich term.
10. Caput mundi, czyli tajemnice Wiecznego Miasta.
11-12.Wierzenia i obrzędy w starożytnym Rzymie.
13. Widowiska, wyścigi, uroczystości.
14. Wybrane zagadnienia z zakresu rzymskiej polityki i życia społecznego.
15. Zajęcia podsumowujące.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
F1 ocena obecności i aktywności studentów podczas zajęć (wypowiedzi ustne, dialogi, praca w grupach) – dopuszczalna liczba nieobecności nieusprawiedliwionych na zajęciach w semestrze to 2 ;
F2 ocena przygotowania studentów do zajęć (przygotowanie materiałów, wyszukanie i analiza informacji, prace domowe, prace pisemne, lektura zadanych opracowań)
P1 ocena prac kontrolnych – testy, kartkówki, kolokwia
P2 ocena przygotowanej prezentacji
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
-A. Gillmeister, D. Musiał, W cieniu Kapitolu, religia starożytnych Rzymian, Kraków 2012.
-O. Jurewicz, L. Winniczuk, Kultura starożytnych Greków i Rzymian, wszystkie wydania.
-Człowiek Rzymu, red. A. Giardina, tum. P. Bravo, Ł. Niesołowski-Spanό, Warszawa 1997.
-G. Alföldi, Historia społeczna starożytnego Rzymu, Warszawa 1998.
-K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1977.
-M. Grant, Mity rzymskie, Warszawa 1994.
-O. Jurewicz, L. Winniczuk, Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i państwowym, Warszawa 1973.
-R. Etienne, Życie codzienne w Pompejach, Warszawa 1971.
-S. Stabryła, Zarys kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 2007
-S. Stabryła, Historia kultury europejskiej I. Starożytność, Kraków 2012.
-The Oxford encyclopedia of ancient Greece and Rome, red. Michael Gagarin Red.; Elaine Fantham, Oxford ; New York : Oxford University Press 2010-

Materiały własne oraz prezentacje multimedialne.
Kierunek studiów: Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę