Kultura materialna starożytnej Grecji i Rzymu (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. poszerzenie wiedzy studentów na temat kultury materialnej starożytnej Grecji i Rzymu (architektura, rzeźba, malarstwo, ceramika, rzemiosło artystyczne)
C2. zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi kultury materialnej starożytnej Grecji i Rzymu
C3. poszerzenie wiedzy studentów na temat realiów historyczno-kulturowych oraz uwarunkowań społeczno-politycznych, w których rozwijała się kultura materialna starożytnej Grecji i Rzymu
C4. uświadomienie studentom ciągłości i wpływów kulturowych oraz technicznych i technologicznych poprzednich epok oraz wpływu kultury starożytnej Grecji i Rzymu na epoki późniejsze
C5. zapoznanie studentów z wpływami tradycji bizantyńskiej i łacińskiej na kulturę Europy oraz Polski
C6. kształtowanie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i analizowania informacji przy pomocy różnych źródeł i opracowań
C7. rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych (dyskusje, formułowanie samodzielnej wypowiedzi ustnej oraz pisemnej)
C8. przedmiot zapewni gruntowne przygotowanie do dalszych studiów z zakresu kultury śródziemnomorskiej
C9. zwrócenie uwagi na potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwijania swoich zainteresowań oraz dalszych studiów z zakresu studiów śródziemnomorskich
C10. pokazanie różnorodności dziedzictwa kulturowego starożytnej Grecji i Rzymu
Wymagania wstępne
1. ukończenie I roku studiów I stopnia na kierunku filologia klasyczna
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EK1. W1. uzyskanie wiedzy na temat kultury materialnej starożytnej Grecji i Rzymu (architektura, rzeźba, malarstwo, ceramika, rzemiosło artystyczne)
EK2. W2. poznanie podstawowych pojęć dotyczącymi kultury materialnej starożytnej Grecji i Rzymu
EK3. W3. zyskanie wiedzy na temat realiów historyczno-kulturowych oraz uwarunkowań społeczno-politycznych, w których rozwijała się kultura materialna starożytnej Grecji i Rzymu
EK4. W4. poznanie ciągłości i wpływów kulturowych oraz technicznych i technologicznych poprzednich epok oraz wpływu kultury starożytnej Grecji i Rzymu na epoki późniejsze
EK5. W5. poznanie wpływów tradycji bizantyńskiej i łacińskiej na kulturę Europy oraz Polski
EK6. W6. poznanie dystynktywnych cech sztuki starożytnej Grecji i Rzymu

UMIEJĘTNOŚCI
EK7. U1. umiejętność scharakteryzowania wybranych aspektów sztuki starożytnej Grecji Rzymu
EK8. U2. umiejętność wykazania ciągłości i wpływów kulturowych oraz technicznych i technologicznych poprzednich epok oraz wpływu kultury starożytnej Grecji i Rzymu na epoki późniejsze
EK9. U3. kształtowanie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i analizowania informacji przy pomocy różnych źródeł i opracowań

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK10. K1. rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych (dyskusje, formułowanie samodzielnej wypowiedzi ustnej oraz pisemnej)
EK11. K2. gruntowne przygotowanie do dalszych studiów z zakresu kultury śródziemnomorskiej
EK12. K3. zwrócenie uwagi na potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwijania swoich zainteresowań oraz dalszych studiów z zakresu kultury śródziemnomorskiej
EK13. K4. poznanie różnorodności dziedzictwa kulturowego starożytnej Grecji i Rzymu oraz jego wpływu na kulturę Europy
Metody dydaktyczne
Dyskusja
Indywidualne wypowiedzi ustne i pisemne studentów (w tym prezentacje), dialogi
Wykład połączony z prezentacją multimedialną
Treści programowe przedmiotu
Podczas zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia:

1. Zajęcia wprowadzające. Sztuka minojska.
2. Sztuka mykeńska.
3. Sztuka starożytnej Grecji – epoka archaiczna
4. Sztuka starożytnej Grecji – epoka klasyczna
5. Sztuka starożytnej Grecji – epoka hellenistyczna
6. Sztuka etruska.
7. Sztuka starożytnego Rzymu – okres monarchii oraz wczesnej republiki.
8. Sztuka starożytnego Rzymu – okres republiki.
9. Sztuka starożytnego Rzymu – okres Augusta.
10. Sztuka starożytnego Rzymu – od okresu Julijsko-Klaudyjskiego do okresu Flawiuszy.
11. Sztuka starożytnego Rzymu – od okresu Trajana do okresu Sewerów.
12. Sztuka starożytnego Rzymu – czasy Dioklecjana i Tetrarchii.
13. Sztuka starożytnego Rzymu - schyłek i upadek Imperium.
14. Sztuka wczesnochrześcijańska. Początki sztuki bizantyńskiej.
15. Zajęcia podsumowujące.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
F1 ocena obecności i aktywności studentów podczas zajęć (wypowiedzi ustne, dialogi, praca w grupach) – dopuszczalna liczba nieobecności nieusprawiedliwionych na zajęciach w semestrze to 2 ;
F2 ocena przygotowania studentów do zajęć (przygotowanie materiałów, wyszukanie i analiza informacji, prace domowe, prace pisemne, lektura zadanych opracowań)
P1 ocena prac kontrolnych – testy, kartkówki, kolokwia
P2 ocena przygotowanej prezentacji
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
-E. Makowiecka, Sztuka Grecka, Warszawa 2007: WUW.
-E. Makowiecka, Sztuka Rzymu. Od Augusta do Konstantyna, Warszawa 2010: WUW.
-E. Papuci-Władyka, Sztuka starożytnej Grecji, Warszawa-Kraków 2001: Wydawnictwo Naukowe PWN.
-J. A. Ostrowski, Starożytny Rzym. Polityka i sztuka, Warszawa-Kraków 1999: Wydawnictwo Nukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:
-B. Osińska, Sztuka i Czas, tom I, Warszawa 2008: WSiP.
-K. Zwolińska, Mała historia sztuki, Warszawa 1993: WSiP.
-The Oxford encyclopedia of ancient Greece and Rome, red. Michael Gagarin Red.; Elaine Fantham, Oxford ; New York : Oxford University Press 2010-
-A. Sadurska, W cieniu Panteonu. O sztuce starożytnego Rzymu, Warszawa 1965: Wiedza Powszechna.
-A. Sadurska, Archeologi starożytnego Rzymu, t. 1-2, Warszawa 1975-1980.
-Z. Abramowiczówna, O sztuce starożytnej, Toruń 2002: Wydawnictwo UMK.
-M. L. Bernhard, Archeologia Grecji, Kraków 1977
-M. L. Bernhard, Historia starożytnej sztuki greckiej, t. 1-4, Warszawa 1970-.
-M. L. Bernhard, Sztuka grecka, Warszawa 1981.
-J. Boardman, Sztuka grecka, Warszawa 1999.
-W. Dobrowolski, Sztuka Etrusków, Warszawa 1971: PIW.
-E. Jastrzębowska, Sztuka wczesnochrześcijańska, Kraków 2008: WAM.

Materiały własne oraz prezentacje multimedialne.
Kierunek studiów: Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę