Literaturoznawstwo (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Łukasz Borowiec
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 18
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Podstawowy cel to napisanie przez każdego z uczestników seminarium pracy licencjackiej. Zasadniczo prace rozpatrują wybrane zagadnienia literaturoznawcze (np. przestrzeń w dramacie brytyjskim, sposób prowadzenia narracji, zastosowanie metafikcji czy magicznego realizmu w wybranych współczesnych powieściach brytyjskich). Szczegółowy zakres tematów określa prowadzący seminarium. Studenci wybierają temat i przedstawiają go prowadzącemu do zatwierdzenia.
C2 Inne cele (w zakresie wiedzy) to podniesienie znajomości współczesnej literatury brytyjskiej oraz problematyki literaturoznawczej, lepsze zrozumienie problematyki metodologii nauk humanistycznych (w szczególności literaturoznawstwa), znajomość podstawowych kontrowersji w tej dziedzinie (spór o racjonalność/naukowość prowadzonych badań, itp.)
C3 Inne cele (w zakresie umiejętności związanych z przedmiotem) to doskonalenie rozumienia oraz krytycznej oceny wartości prac krytycznoliterackich oraz zdolności analizy i interpretacji tekstów literackich.
C4 Inne cele (w zakresie umiejętności związanych z przygotowaniem pracy naukowej) to doskonalenie umiejętności współpracy z innymi uczestnikami seminarium (tj. formułowania i korzystania z konstruktywnej krytyki), oraz pogłębienie technicznych (warsztatowych) umiejętności pisania prac naukowych (wybór tematu, przygotowanie projektu, wybór metody, gromadzenie bibliografii, sporządzanie przypisów, itd.) oraz przejrzystego i zwięzłego, logicznego i językowo poprawnego przedstawienia wyników badań.
Wymagania wstępne
Dobra znajomość języka angielskiego, podstawowe umiejętności w zakresie academic writing, podstawowa znajomość teorii literatury, pewne doświadczenie w zakresie analizy i interpretacji tekstów literackich.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EK K_W01 ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu literatury angielskiej w relacji do innych nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej literatury angielskiej i jest w stanie twórczo rozwijać i stosować tę wiedzę w działalności profesjonalnej
EK K_W02 zna terminologię literaturoznawczą w języku angielskim na poziomie rozszerzonym
EK K_W03 zna terminologię literaturoznawczą w języku polskim na poziomie rozszerzonym
EK K_W04 ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę obejmującą terminologię używaną w obrębie literatury angielskiej, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych
EK K_W05 ma pogłębioną wiedzę w ramach wybranych subdyscyplin literaturoznawstwa, właściwych dla kierunku Filologia Angielska
EK K_W08 ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach studiowanych dyscyplin w ramach seminarium z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych
EK K_W10 zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji literatury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych objętych tematyką seminarium
EK K_W12 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektulnej i prawa autorskiego
EK K_W14 zna i potrafi stosować rejestr języka akademickiego właściwy dla pracy magisterskiej

UMIEJĘTNOŚCI
EK K_U01 wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów drugiego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością języka angielskiego
EK K_U02 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy w zakresie obejmującym tematykę seminarium
EK K_U03 potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku angielskim
EK K_U05 posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, w zakresie tematyki seminarium
EK K_U06 potrafi dobrać metody oraz konstruować narzędzia badawcze pozwalające na rozwiązanie problemów w zakresie tematyki seminarium
EK K_U09 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze w zakresie tematyki seminarium
EK K_U10 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla tematyki seminarium
EK K_U12 wykrywa złożone zależności między procesami społecznymi i kulturowymi a zmianami w literaturze lub języku w obrębie tematyki seminarium
EK K_U13 potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury właściwych dla tematyki seminarium w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK K_K01 rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji językowych z zakresu języka angielskiego
EK K_K02 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju
EK K_K04 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przedstawiając krytyczne, konstruktywne uwagi dotyczące prac seminaryjnych innych studentów, oraz przyjmować takie komentarze od innych członków seminarium
EK K_K06 potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu realizacje założeń seminarium
EK K_K09 ma świadomość znaczenia języka angielskiego i wytworów intelektualnych w tym języku w kulturze europejskiej i światowej
Metody dydaktyczne
Materiały własne prowadzącego, artykuły oraz publikacje książkowe (jako punkt wyjścia dyskusji) obejmujące tematykę seminarium (współczesny dramat brytyjski), tablica, rzutnik multimedialny, dostęp do literatury i baz danych z dziedziny nauk humanistycznych.
Treści programowe przedmiotu
Semestr I
S1 Wprowadzenie do kursu. Zapoznanie ze specyfiką pracy licencjackiej z dziedziny literaturoznawstwa.
S2-3 Teoretyczna, historyczna, kulturowa specyfika gatunku literackiego stanowiącego tematykę seminarium.
S4 Ćwiczenia z warsztatu pisania pracy naukowej (problem plagiatu, kryteria oceny pracy naukowej, znaczenie metody naukowej i opisu stanu badań, zasady zbierania materiałów, organizacja pracy, itp).
S5-6 Dyskusja nad przykładowymi zagadnieniami teoretyczno-literackimi pod kątem
zademonstrowania właściwie przeprowadzonej analizy krytyczno-literackiej.
S7 Wybór tematu pracy dyplomowej.
S8 Referaty seminarzystów dotyczące zebranego materiału bibliograficznego oraz dyskusja.
S9 Przedstawienie planu pracy dyplomowej i dyskusja na forum grupy.


Semestr 2
W drugim semestrze większość spotkań poświęcona jest analizie prac pisanych przez uczestników seminarium oraz omawianiu teoretycznych zagadnień albo interpretacji utworów literackich związanych ze szczegółowymi tematami pracy wybranych przez uczestników seminarium.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Efekt Wiedza

Brak zaliczenia: Student nie posiada wiedzy na temat metodologii badań w zakresie literaturoznawstwa i na temat współczesnej literatury.
Zaliczenie bez oceny: Student posiada wiedzę na temat metodologii badań w zakresie literaturoznawstwa i na temat współczesnej literatury.


Efekt Umiejętności

Brak zaliczenia: Student nie osiągnął wymaganych umiejętności prowadzenia badań naukowych ani redagowania tekstu naukowego, analizy i interpretacji tekstów literackich oraz krytyczno-literackich.
Zaliczenie bez oceny: Student osiągnął umiejętności prowadzenia badań naukowych, redagowania tekstu naukowego, analizy i interpretacji tekstów literackich i krytyczno-literackich.

Efekt Kompetencje społeczne

Brak zaliczenia: Student nie potrafi współpracować w grupie, biernie uczestniczy w zajęciach.
Zaliczenie bez oceny: Student uczestniczy aktywnie w zajęciach. Intensywnie pracuje nad swoim tematem, poszerza aktywnie wiedzę.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Wybór (szczegółowy wykaz dostarcza każdorazowo prowadzący seminarium):

Barry, P. Beginning Theory. An Introduction to Literary and Cultural Theory.
Brandt, G. W. Modern Theories of Drama: A Selection of Writings on Drama and Theatre, 1850-1990.
Buse, P. Drama + Theory: Critical Approaches to Modern British Drama.
Cooley, L., Lewkowicz, J. Dissertation Writing in Practice. Turning Ideas into Text.
Cottrell, S. Critical Thinking Skills. Developing Effective Analysis and Argument.
Crisell, Andrew. Understanding Radio. Routledge, 1994.
Crook, Tim. Radio Drama: Theory and Practice. London: Routledge, 1999.
Dobie, A. B. Theory into Practice. An Introduction to Literary Criticism.
Drakakis, John, ed.. British Radio Drama. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
Esslin, M. An Anatomy of Drama.
Esslin, M. The Field of Drama. How the Signs of Drama Create Meaning on Stage and Screen.
Guralnick, Elissa S. Sight Unseen: Beckett, Pinter, Stoppard and Other Contemporary Dramatists on Radio. Athens: Ohio University Press, 1996.
Hand, Richard J., Mary Traynor. The Radio Drama Handbook: Audio Drama in Context and Practice (Audio Drama in Practice and Context). New York and London: Continuum Books, 2011.
Hayman, R. How to Read a Play.
Leitch, V. B. The Norton Anthology of Theory & Criticism.
Lewis, Peter Elfed. Radio Drama.
Lodge, D., ed. Modern Criticism and Theory. A Reader.
Murfin, R. C., Ray, S. Bedford Glossary of Critical and Literary Terms.
Page, A. The Death of the Playwright? Modern British Drama and Literary Theory.
Pavis, P. Słownik terminów teatralnych.
Rattigan, Dermot. Theatre of Sound: Radio and the Dramatic Imagination. Dublin: Carysfort Press, 2002.
Rivkin, J., Ryan M., eds. Literary Theory: An Anthology.
Rodger, Ian. Radio Drama. Macmillan, 1981.
Selden, R., ed. The Theory of Criticism: From Plato to the Present. A Reader.
Shingler, Martin, and Cindy Wieringa. On Air: Methods and Meanings of Radio. Bloomsbury, 1998.
Styan, J. L. Modern Drama in Theory and Practice. Vol. 1-3.
Verma, Neil. Theater of the Mind: Imagination, Aesthetics, and American Radio Drama. University Of Chicago Press, 2012.
Wallis, M., Shepherd, S. Studying Plays.
Wolfreys, J., Baker, W., eds. Literary Theories. A Case Study in Critical Performance.
Kierunek studiów: Filologia Angielska (niestacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 8
Forma zaliczenia: Zal. podpisem