Chrześcijaństwo w Europie w XX wieku (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Zapoznanie z głównymi nurtami chrześcijaństwa w Europie w XX w. z uwzględnieniem społecznych aspektów ich doktryn, oraz funkcjonowania w nowoczesnych społeczeństwach europejskich.
Wymagania wstępne
brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej
K_W02 Zna terminologię nauk humanistycznych na poziomie rozszerzonym


UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy
K_U02 Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie historii. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
K_U03 Umie samodzielnie zdobywać wiedze i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową
K_U04 Posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych
K_U05 Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury właściwych dla historii, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym
K_U07 Posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i w różnych mediach

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
K_K02 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K05 Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
K_K06 Systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce
Metody dydaktyczne
1. Wykład z prezentacją multimedialną.
2. Analiza wybranych tekstów źródłowych.
Treści programowe przedmiotu
1. Statystyka kościołów chrześcijańskich w Europie w XX w.
2. Chrześcijanie wobec I wojny
3. Chrześcijaństwo a faszyzm i komunizm
4. Kwestia społeczna w ujęciu katolickim i protestanckim
5. Międzywojenna Akcja Katolicka
6. Chrześcijanie wobec II wojny
7. Ruch ekumeniczny
8. Sobór watykański II i jego konsekwencje
9. Katolicyzm w Europie Zachodniej
10. Katolicyzm polski do 1945 r.
11. Katolicyzm polski po 1945 r
12. Protestantyzm w Europie w XX w.
13. Prawosławie w Europie w XX w.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Udział w wykładzie i dyskusji. Kolokwium z wybranych lektur
Literatura podstawowa i uzupełniająca
R. Aubert, i in., Historia Kościoła, t. 5. 1848 do czasów współczesnych, Warszawa 1985, (wybrane fragmenty)
D. Olszewski, Polska kultura religijna na przełomie XIX i XX w., Warszawa 1996, (wybrane fragmenty)
A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i kościół w Polsce (1945-1989), Kraków 2003, (wybrane fragmenty).
J. O Malley, Co się zdarzyło podczas Soboru Watykańskiego Drugiego, Kraków 2011, (wybrane fragmenty)
M. Noll, Protestantyzm. Krótkie wprowadzenie, Łódź 2017.
K. Ware, Kościół prawosławny, Białystok 2002, (wybrane fragmenty)
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę