Edytorska analiza utworów (warsztaty) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Wojciech Kruszewski prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami lektury tekstów literackich, pomocnymi w pracy redaktora utworów literackich.
Wymagania wstępne
brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02
K_W07

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02
K_U05
K_U06
K_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01
Metody dydaktyczne
Metoda ćwiczeniowa.
Praca indywidualna.
Praca w grupie.
Treści programowe przedmiotu
Analiza i interpretacja utworu literackiego.
Wybrane koncepcje dzieła literackiego.
Wybrane kategorie poetyki opisowej, w tym z zakresu kompozycji.
Informacje dotyczące życia i twórczości pisarzy, których utwory są omawiane na zajęciach.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Dwie prace pisemne (na koniec każdego semestru.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Dzieła literackie wskazywane przez prowadzącego zajęcia.
Kierunek studiów: Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę