Literatura, kultura i język starożytnego Rzymu (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Wojciech Kopek
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Przekazanie Studentom wiedzy niezbędnej do tworzenia warsztatu filologa klasycznego.
Przygotowanie do metodologii pracy badawczej w zakresie podstawowym na poziomie studiów licencjackich.
Zdobycie wiedzy na temat zasad pisania i redagowania prac naukowych.
Przygotowanie do pisania prac licencjackich podejmujących problematykę literacko-kulturową i językową starożytnego Rzymu.
Wymagania wstępne
Znajomość języka łacińskiego na poziomie studiów I stopnia.
Znajomość języków nowożytnych na poziomie umożliwiającym swobodne korzystanie z obcojęzycznej literatury naukowej.
Podstawowa wiedza na temat metodologii pisania pracy naukowej.
Wiadomości dotyczące umiejętności korzystania z pomocy naukowych (literatura naukowa, słowniki, encyklopedie, internetowe bazy danych).
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student posiada wiadomości dotyczące metodologii pracy niezbędnej do pisania pracy licencjackiej.
Student zna techniki opracowywania, pisania i edytowania pracy licencjackiej.
Student zna zagadnienia związane z rzymską historią i kulturą oraz z językiem łacińskim.
Student dysponuje warsztatem niezbędnym do pracy badawczej filologa klasycznego.
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi dokonać analizy krytycznej materiału z zakresu literatury przedmiotu zarówno o profilu literackim, jak i językowym.
Student posiada umiejętności heurystyczne: znajduje materiały do pracy i prawidłowo dokonuje ich selekcji, przeprowadza krytyczną analizę materiałów źródłowych i opracowań służących do przygotowania pracy licencjackiej, potrafi korzystać z internetowych baz danych.
Student zdobywa umiejętność właściwego konstruowania wypowiedzi pisemnej, poprawnej pod względem merytorycznym, językowym, stylistycznym i edytorskim.
Student prezentuje wyniki kolejnych etapów przygotowania i pisania pracy licencjackiej.
Student potrafi przedstawić pracę licencjacką jako podjęty indywidualnie projekt związany z zagadnieniami literackimi lub kulturowymi.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student jest przygotowany do gromadzenia i krytycznego opracowania materiałów.
Student ma umiejętność samodzielnego myślenia i krytycznej refleksji o charakterze naukowym.
Student umie wykorzystać zdobyte wiadomości w pracy zawodowej.
Student umie się dzielić z innymi swoją wiedzą i zdobytymi kompetencjami.
Metody dydaktyczne
Przekazanie Studentom wiedzy dotyczącej warsztatu filologa klasycznego i sprawdzanie stopnia jej przyswojenia.
Zadawanie określonych zadań do samodzielnego opracowania, a następnie przedstawienia grupie podczas zajęć i zaangażowania grupy do dyskusji na ten temat.
Treści programowe przedmiotu
Wiadomości dotyczące warsztatu filologa klasycznego, metodologii pracy naukowej, zasad pisania i redagowania prac naukowych.
Wprowadzenie do metodologii interpretacji dzieła literackiego z uwzględnieniem ich kontekstu kulturowego i historycznego.
Ukazanie teorii dzieła literackiego i jego odbioru.
Kierowanie pracą i nadzór nad poszczególnymi etapami powstawania pracy licencjackiej.
Systematyczna prezentacja i omawianie wyników prowadzonych przez Studenta badań (dyskusja nad poszczególnymi etapami opracowywania tematu, prezentacja i analiza kolejnych rozdziałów pracy licencjackiej, analiza wybranych materiałów bibliograficznych).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na ocenę niedostateczną:
Student nie dysponuje wystarczającą wiedzą dotyczącą warsztatu naukowego filologa klasycznego.
Student nie podejmuje trudu przyswojenia sobie podstawowych pojęć ani terminologii obowiązującej przy pisaniu pracy licencjackiej.
Student nie robi postępów przy pisaniu pracy licencjackiej.
Student nie umie wyszukać wiadomości niezbędnych do omówienia tematyki podjętej w pracy.
Student nie jest aktywny podczas zajęć i nie wykazuje zainteresowania omawianymi kwestiami.
Na ocenę dostateczną:
Student dysponuje wystarczającą wiedzą dotyczącą warsztatu naukowego filologa klasycznego.
Student podejmuje trud przyswojenia sobie podstawowych pojęć i terminologii obowiązującej przy pisaniu pracy licencjackiej.
Student robi postępy przy pisaniu pracy licencjackiej.
Korzystając z pomocy prowadzącego Student umie wyszukać wiadomości niezbędne do omówienia tematyki podjętej w pracy.
Student stara się być aktywny podczas zajęć, wykazuje zainteresowanie omawianymi kwestiami.
Na ocenę dobrą:
Student dysponuje znaczną wiedzą dotyczącą warsztatu naukowego filologa klasycznego.
Student poprawnie operuje podstawowymi pojęciami i terminologią obowiązującą przy pisaniu pracy licencjackiej.
Student pracuje systematycznie i robi znaczne postępy przy pisaniu pracy licencjackiej.
Student umie samodzielnie wyszukać wiadomości niezbędne do omówienia tematyki podjętej w pracy.
Student jest aktywny podczas zajęć, wykazuje zainteresowanie omawianymi kwestiami, chętnie podejmuje dyskusję.
Na ocenę bardzo dobrą:
Student dysponuje ugruntowaną wiedzą dotyczącą warsztatu naukowego filologa klasycznego.
Student swobodnie operuje podstawowymi pojęciami i terminologią obowiązującą przy pisaniu pracy licencjackiej.
Student pracuje systematycznie i robi znaczne postępy przy pisaniu pracy licencjackiej.
Student umie samodzielnie wyszukać wiadomości niezbędne do omówienia tematyki podjętej w pracy, potrafi je selekcjonować i analizować.
Student jest bardzo aktywny podczas zajęć, wykazuje zainteresowanie omawianymi kwestiami, potrafi podjąć dyskusję na temat problematyki pracy zarówno własnej, jak i innych osób.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Billingham J., Redagowanie tekstów. Przekł. A. Dąbrowska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Drączkowski F., ABC pisania pracy licencjackiej. Pelplin 2000.
Mendykowa A., Podstawy bibliografii. Warszawa 1981.
Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie: poradnik dla studentów. Przeł. J. Piątkowska, Kraków 1999.
Woźniak K., O pisaniu pracy licencjackiej na studiach humanistycznych. Warszawa-Łódź 1998.
Literatura uzupełniająca:
Boć J., Jak pisać pracę magisterską. Konsultacja filologiczna J. Miodek. Wrocław 20013.
Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie. Kraków 1998.
Jura J., Roszczypała J., Metodyka przygotowania prac dyplomowych: licencjackich i magisterskich. Warszawa 2000.
Kolman R., Zdobywanie wiedzy. Poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria, doktoraty, habilitacje). Bydgoszcz-Gdańsk 2004.
Kuziak M., Rzepczyński S., Jak dobrze napisać: opowiadanie, podanie, streszczenie, życiorys, ogłoszenie, list motywacyjny, podziękowanie, referat, pracę magisterską… Warszawa 2002.
Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wrocław 1997.
Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. Kraków 1997.
Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich. Warszawa 2005.
Kierunek studiów: Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. podpisem