Arcydzieła sztuki europejskiej (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Małgorzata Peroń
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 zapoznanie z podstawowymi faktami z dziejów sztuki
C2 wykształcenie umiejętności rozpoznawania, datowania i analizowania treści konkretnych dzieł sztuki
C3 zdolność rozpoznawania najważniejszych dzieł sztuki, a także ich analiza stylowa i ikonograficzna.
Wymagania wstępne
lektura: E.H. Gombrich, O sztuce, Warszawa 1997
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W03 ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu historii sztuki
K_W04 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii sztuki
K_W06 ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie historii sztuki
K_W07 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji dzieł sztuki właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych


UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów
K_U03 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze,
analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historycznokulturowym
K_U09 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
K_U10 ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 rozumie potrzebę uczenia się i kształtowania postaw estetycznych przez całe życie
K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
K_K05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i innych kontynentów
Metody dydaktyczne
wykład ilustrowany reprodukcjami; prezentacja połączona z analizą ikonograficzną i stylistyczną dzieł sztuki
Treści programowe przedmiotu
Podczas ćwiczeń przedstawione i omówione zostaną wybrane arcydzieła sztuki (architektury, malarstwa i rzeźby) od renesansu do przełomu XIX i XX wieku, tj. do secesji i wczesnego modernizmu w kręgu europejskim, w tym na ziemiach polskich.
Planowane jest ujęcie chronologiczno- problemowe, uwzględniające także uwarunkowania społeczne, polityczne i instytucjonalne (mecenat, szkolnictwo, podróże, wystawy, krytyka i prasa artystyczna,funkcje i obieg dzieł sztuki).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ćwiczenia zaliczane są na podstawie obecności, przygotowania do zajęć i aktywności, opracowania prezentacji oraz zaliczenia testu dotyczącego materiału omawianego na zajęciach
Literatura podstawowa i uzupełniająca
A. Ałpatow, Historia sztuki, Warszawa 1981
J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery, Warszawa 2001
T. Dobrowolski, Malarstwo polskie ostatnich dwustu lat, Wrocław 1976
K. Estreicher, Historia sztuki w zarysie, Warszawa 1982
E.H. Gombrich, O sztuce, Warszawa 1997 (także inne wydania)
B. Osińska, Sztuka i czas, t. 1–2, Warszawa 2005 (i późniejsze)
M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1988
M. Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Warszawa 1989
Sztuka świata, tomy 1–10, Warszawa 1989–1996
Kierunek studiów: Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę