Poetyka z elementami teorii literatury (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Ireneusz Piekarski
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – Opanowanie podstaw terminologicznych i teoretycznych z zakresu wersologii i stylistyki
C2 – Opanowanie praktycznej umiejętności analizy wersologicznej i stylistycznej
Wymagania wstępne
Umiejętność analizy dzieła literackiego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W10 posiada wiedzę na temat stylowego zróżnicowania współczesnej polszczyzny (główne stylowe odmiany języka), ma świadomość zróżnicowania zasobu leksykalnego polszczyzny
K_W20 zna tradycję badawczą (praktyka interpretacyjna) konkretnych tekstów
K_W22 zna podstawowe zasady analizy i interpretacji utworu literackiego (opanował podstawowy kanon czynności analitycznych)
K_W23 posiada wiedzę o podstawowych składnikach struktury dzieła literackiego, gatunkach i rodzajach literackich, ich pochodzeniu, przemianach w obrębie tradycji literackiej i znaczeniu estetycznym; rozumie wagę i funkcje poszczególnych elementów dzieła literackiego i ich nacechowanie genologiczne
K_W24 zna zasadniczy zrąb terminologii z zakresu poetyki – metajęzyk wersologii, stylistyki i teorii języka poetyckiego, semantyki literackiej, tematologii, kompozycji oraz genologii
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 wypracował podstawowe sprawności logiczne: umiejętności jasnego, precyzyjnego i poprawnego formułowania myśli oraz poprawnego uzasadniania wniosków, argumentowania i analizy pojęciowej pod kątem formalnym i strukturalnym
K_U02 ma kompetencje do odbioru różnych przekazów kulturowych
K_U11 potrafi operować wiedzą w odniesieniu do konkretnych dzieł literackich
K_U14 ma umiejętności analityczno-interpretacyjne, tj. (na podstawie tekstów teoretycznych) potrafi dokonać analiz dawnych i współczesnych tekstów literackich (lirycznych, prozatorskich i dramatycznych); potrafi sformułować problematykę badawczą w odniesieniu do poszczególnych zagadnień oraz stosować wiedzę z zakresu poetyki w analizie literackiej; potrafi przywołać właściwe konteksty i wykorzystywać je w interpretacji utworów
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 ma uznanie dla kulturalnej i społecznej wagi studiowanego przedmiotu
K_K01 ma kompetencje do sprawnego i poprawnego wnioskowania oraz rzetelnego uzasadniania argumentowania
K_K03 rozumie i współtworzy kulturę (m.in. literaturę jako jeden z dyskursów kulturowych); harmonijne łączy i praktycznie wykorzystuje wiadomości z edukacji lingwistycznej i kulturowej
K_K04 wyrobił w sobie nawyk rzetelności w pracy; potrafi pracować zespołowo
K_K05 rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych
K_K06 jest przygotowany do pracy z wykorzystaniem nowych technologii
K_K07 rozumie konieczność ochrony intelektualnej, docenia znaczenie ochrony prawno autorskiej, szanuje prawa podmiotowe twórców i zna konsekwencje ich naruszenia
Metody dydaktyczne
Praca z tekstami literackimi i literaturoznawczymi, krytyczna analiza literatury i badań na jej temat, warsztaty wersologiczne i stylistyczne
Treści programowe przedmiotu
Wiersz a proza, podstawowe pojęcia wersologiczne, typy wiersza, nauka analizy wersologicznej i jej funkcjonalizacji w interpretacji tekstu poetyckiego. Poetyka i jej miejsce strukturze wiedzy o literaturze. Styl i stylizacja. Głoska i jej funkcja w utworze. Leksyka i syntaktyka. Tropy i figury (zwłaszcza metafora i ironia). Semantyka poetycka (wieloznaczność). Alegoria i symbol.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Obecność na zajęciach, aktywność, zaliczenia krótkich prac ćwiczeniowych oraz klauzurówek semestralnych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura na stronie Katedry Teorii i Anatropologii Literatury: http://www.kul.pl/poetyka,art_26317.html
Kierunek studiów: Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem