Translatoryka (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Beata Kołodziej
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - nauczenie studentów tłumaczenia różnych gatunkowo tekstów w języku chińskim
Wymagania wstępne
Średnio-zaawansowana znajomość języka chińskiego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA: K_W08 Ma szeroką wiedzę o języku chińskim (jego strukturze, historii, piśmie) oraz świadomość jego złożonej natury, miejsca i znaczenia w kontekście kultury i języków Dalekigo Wschodu.
K_W09 Ma podstawową wiedzę z zakresu współczesnego języka chińskiego, zna podstawowy zasób chińskich hieroglifów
K_W10 Zna niezbędny zasób słów potrzebny do rozumienia tekstu chińskiego, także o charakterze ekonomicznym, prasowym, etc.
K_W11 Zna zasady poprawnego tłumaczenia z j. chińskiego tekstów niespecjalistycznych i potocznych wypowiedzi w języku ogólno-chińskim (putonghua).

UMIEJĘTNOŚCI: K_U12 Rozumie i objaśnia teksty nie tylko o tematyce ogólnej, ale także specjalistyczne z dziedzin najbardziej popularnych
K_U13 Potrafi dotrzeć do chińskich źródeł informacji, korzysta z różnorodnych źródeł pisanych: ankiet, statystyk, przewodników, katalogów, ofert handlowych, specyfikacji towarów, etc.
K_U16 Potrafi tłumaczyć na żywo i w kabinie wypowiedzi o tematyce politycznej, ekonomicznej i kulturowej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY): K_K11 Posiada odpowiednie kompetencje umożliwiające pełnienie funkcji tłumacza dla delegacji biznesowych i grup turystycznych.
Metody dydaktyczne
tłumaczenie tekstów z języka chińskiego na język polski
Treści programowe przedmiotu
1. Tekst literacki w języku chińskim – „Cao fangzi” Cao Wenxuan
2. Poezja – Li Bai, Ai Qing i Bei Dao
3. Tekst ekonomiczny w języku chińskim – umowa
4. Tekst prasowy – „Zhou Enlai”
5. Tekst literacki w języku chińskim – Ma Yan
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
zaliczenie pisemne
Literatura podstawowa i uzupełniająca
materiały własne prowadzącego
Kierunek studiów: Filologia - sinologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę