Seminarium literaturoznawcze (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Wacław Pyczek prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Wypracowanie tematyki pracy badawczej, uwzględniające zainteresowania, aktualne możliwości oraz wymagania stawiane na danym etapie studiów, jak również nastawienie na poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników seminarium
C2 Wypracowanie metodologii pracy licencjackiej z uwzględnieniem specyfiki studiów i zainteresowań uczestników seminarium
C 3 Przygotowanie pracy licencjackiej i przygotowanie się do egzaminu licencjackiego
Wymagania wstępne
Znajomość głównych twórców literatury polskiej od średniowiecza po współczesność i ich reprezentatywnych tekstów oraz literatury przedmiotu z nimi związanej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W17 zna periodyzację literatury; zna najważniejsze nurty, prądy i zjawiska w literaturze
K_W19 zna twórców literatury polskiej od średniowiecza po współczesność i ich reprezentatywne teksty oraz literaturę przedmiotu z nimi związaną (rozprawy i szkice historycznoliterackie)
K_W20 zna tradycję badawczą (praktyka interpretacyjna) konkretnych tekstów
K_W22 zna podstawowe zasady analizy i interpretacji utworu literackiego (opanował podstawowy kanon czynności analitycznych)
UMIEJĘTNOŚCI
K_U15 potrafi wykorzystać zebraną wiedzę literaturoznawczą w prowadzonych samodzielnie badaniach; potrafi napisać rozprawę językową i historycznoliteracką oraz dokonać aktywnej i krytycznej lektury tekstów naukowych
- rozpoznać i sformułować problem badawczy na podstawie uzyskanej wiedzy i w oparciu o metodologię badań literaturoznawczych
-samodzielnie analizować i interpretować tekst literacki z wykorzystaniem literatury przedmiotu i poznanych metod badawczych
-właściwie formułować i merytorycznie argumentować wnioski z przeprowadzonej analizy
-przeprowadzić selektywną kwerendę bibliograficzną, korzystać z uzyskanej wiedzy przedmiotowej, przedstawić i ocenić stanowiska badaczy i twórczo wykorzystać je do sformułowania własnych tez
-prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska historyczno-literackie w oparciu o zdobytą wiedzę
-odnieść się i uwzględnić uwagi formułowane przez promotora i (ewentualnie) innych uczestników seminarium
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma kompetencje do sprawnego i poprawnego wnioskowania oraz rzetelnego uzasadniania argumentowania
K_K04 wyrobił w sobie nawyk rzetelności w pracy; potrafi pracować zespołowo
K_K05 rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych
Metody dydaktyczne
Zajęcia podzielone będą na część warsztatową, przeznaczoną na omawianie i pogłębianie wybranych tematów i doskonalenie umiejętności pisania oraz na część teoretyczną związaną z tematem seminarium (kwestie omawiane w tej części będą kontekstem dla tematów wybranych przez studentów).
Treści programowe przedmiotu
Na seminarium licencjackim studenci informują o postępach w wykonywaniu pracy licencjackiej. Seminarium jest też miejscem prezentacji metodologii opracowania dostarczonych materiałów. W ramach seminarium student pisze pracę zaliczeniową na wybrany wcześniej temat.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena efektów kształcenia jest dokonywana w sposób ciągły na podstawie obecności (dopuszczalne 2 nieobecności) oraz uczestnictwa i aktywności na zajęciach. Semestr szósty zaliczony zostaje na podstawie złożonej pracy licencjackiej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Jura J., Praca dyplomowa - technika pisania, Warszawa 2007
Kornak A.S, Konstruujemy i piszemy pracę dyplomową, Częstochowa 2004.
Korzeniowski R, Praca magisterska i licencjacka: poradnik metodyczny dla studentów, 2012.
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem