Seminarium językoznawcze (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Anna Czapla
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Przygotowanie studentów w zakresie teoretycznym i praktycznym do napisania pracy dyplomowej (omówienie wymogów stawianych pracy dyplomowej ‒ jej konstrukcji, doboru materiałów źródłowych, własnego wkładu pracy studenta; wyrabianie umiejętności posługiwania się stylem naukowym ‒ stosowanie słownictwa naukowego, zachowywanie spójności tekstu, umiejętne prezentowanie stanowisk badawczych i analiz lingwistycznych) oraz przygotowanie studenta do złożenia egzaminu licencjackiego.
Wymagania wstępne
Zaliczone przedmioty programowe z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa dla studentów I i II roku studiów licencjackich.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA - ogólna wiedza w zakresie teoretycznym i praktycznym przydatna w pisaniu pracy dyplomowej oraz dostosowana do zainteresowań badawczych studentów, a w szczególności do tematów przygotowywanych prac dyplomowych.
UMIEJĘTNOŚCI - wyrabianie umiejętności posługiwania się stylem naukowym ‒ stosowanie słownictwa naukowego, zachowywanie spójności tekstu, umiejętne prezentowanie stanowisk badawczych i analiz lingwistycznych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) - przygotowanie studenta do złożenia egzaminu licencjackiego.
Metody dydaktyczne
Metody konwersacyjno-warsztatowe i wykładowe (referowanie tekstów, prezentacje krótkich prac na dany temat, analizy materiału, dyskusje).
Treści programowe przedmiotu
Przedmiotem badań prowadzonych w ramach seminarium jest zróżnicowanie stylistyczne polszczyzny na przykładzie tekstów literackich i użytkowych zarówno współczesnych, jak i historycznych. Do najważniejszych zagadnień należy: 1) wyjaśnienie studentom podstawowych terminów: cel badań naukowych, stan badań nad opracowywanym tematem, metodologia badań, 2) omówienie wymogów stawianych pracy dyplomowej: jej konstrukcji, doboru materiałów źródłowych i literatury przedmiotu, 3) wyjaśnienie zasad sporządzania bibliografii, przypisów, wykorzystywania cytatów, 4) prezentacja tematów i materiału źródłowego, wybór metodologii badawczej do konkretnego tematu, wstępna analiza tekstów źródłowych, ustalanie kryteriów klasyfikujących materiał badawczy, 5) prezentacja planów pracy, 6) prezentacja wstępnych fragmentów pracy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Złożenie pracy licencjackiej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura jest dostosowana do specyfiki seminarium (zob. poniższy wykaz), zainteresowań badawczych studentów, a w szczególności do tematów przygotowywanych prac dyplomowych. Jest dobierana indywidualnie i na bieżąco uzupełniana.

Bajerowa I., Uwagi o języku naukowym Adama Naruszewicza, [w:] Ad perpetuam rei memoriam. Profesorowi W. R. Rzepce z okazji 65. urodzin, red. J. Migdał, Poznań 2005; Bartmiński J., Derywacja stylu, [w:] Pojęcie derywacji w stylistyce, Lublin 1981; Bartmiński J., Styl potoczny jako centrum systemu stylowego języka, [w:] Synteza w stylistyce słowiańskiej, red. S. Gajda, Opole 1991; Bartmiński J., Styl potoczny, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław 1993; Bieńkowska D., Polski styl biblijny, Łódź 2002; Biniewicz J., Narodziny polskiej terminologii nauk ścisłych, Opole 1998; Budzyk K., Rozwój języka a kształtowanie się stylów piśmiennictwa oraz niektórych form artystycznych literatury pięknej, „Pamiętnik Literacki” XLVII 1951, z. 1; Dubisz S., Język i polityka. Szkice z historii stylu retorycznego, Warszawa 1992; Dubisz S., Kształtowanie się standardów odmian komunikacyjno-stylowych w dziejach języka polskiego, „Poradnik Językowy” 2004, nr 8; Gajda S., Styl naukowy, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław 1993; Handke K., Styl artystyczny, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław 1993; Klemensiewicz Z., Historia języka polskiego, t. 1-3, Warsza
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem