Nauki pomocnicze historii (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Piotr Rachwał
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Omówienie przedmiotu i celu badań nauk pomocniczych historii: paleografii, dyplomatyki, sfragistyki, chronologii, numizmatyki, heraldyki, genealogii, prasoznawstwa, demografii historycznej.
Wskazanie miejsca i roli nauk pomocniczych historii w warsztacie naukowym historyka.
Prezentacja dotychczasowych osiągnięć nauki polskiej i światowej w zakresie poszczególnych dyscyplin pomocniczych.
Wymagania wstępne
Brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W_01 Student wykazuje się znajomością terminologii fachowej z zakresu nauk pomocniczych historii. K_W01
W_02 Student ma pełną wiedzą dotyczącą osiągnięć historiografii polskiej i światowej w badaniach z zakresu nauk pomocniczych historii. K_W02
W_03 Student ma świadomość specyfiki i znaczenia poszczególnych dyscyplin pomocniczych historii w obrębie nauk humanistycznych i społecznych. K_W05


UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Student samodzielnie wyszukuje, ocenia, selekcjonuje, gromadzi i wykorzystuje informacje z różnych źródeł wiedzy, niezbędne do poznania procesu historycznego. K_U04
U_02 Student wykorzystuje osiągnięcia historiografii dla konstruowania merytorycznych wypowiedzi na konkretny temat. K_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_01 Ma świadomość wagi dziedzictwa kulturowego poddawanego historycznym przemianom, wykazuje dbałość o materialny dorobek pokoleń. K_K05
K_02 Dostrzega potrzebę popularyzacji wiedzy historycznej (zwłaszcza w zakresie przedmiotu zainteresowań nph) w otaczającym go środowisku społecznym. Wykazuje gotowość do podejmowania działań na rzecz interesu publicznego poprzez uczestnictwo w projektach społecznych i edukacyjnych, obywatelskich, kulturowych, oświatowych tworzonych na rzecz społeczności lokalnych. K_K06
Metody dydaktyczne
Wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
Treści programowe przedmiotu
Zajęcia mają uświadomić studentom jak ważną rolę pełnią nauki pomocnicze historii w warsztacie historyka. Omawiane treści koncentrują się na roli krytycznego podejścia do różnych rodzajów źródeł historycznych. Wykład przybliża słuchaczom przedmiot badań, metajęzyk, aparat badawczy i metody krytyki źródeł z zakresu poszczególnych nauk pomocniczych historii oraz dostarcza wiedzy o wybranych typach źródeł pisanych i ikonograficznych. Zakres merytoryczny poruszanych problemów obejmuje kolejno: paleografię, dyplomatykę, sfragistykę, chronologię, numizmatykę, heraldykę, genealogię, prasoznawstwo, demografię historyczną.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin ustny w oparciu o wykład i podaną literaturę
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001
Literatura uzupełniająca
Gieysztor A., Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 1973; Maleczyński K., Bielińska M., Gąsiorowski A., Dyplomatyka wieków średnich, Warszawa 1971; Gumowski M., Haisig M., Mikucki S., Sfragistyka, Warszawa 1960; Kiersnowski R., Wstęp do numizmatyki wieków średnich, Warszawa 1964; Dworzaczek W., Genealogia, Warszawa 1959; Dudziński P., Alfabet heraldyczny, Warszawa 1997; Załubski J., Media i medioznawstwo: studia i szkice, Toruń 2006; Wąsowicz H. Chronologia średniowieczna, Lublin 2016; Ptak J., Weksykologia polska, Warszawa 2016; C. Kuklo, Demografia Rzeczpospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009.
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin