Projektowanie publikacji (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Magdalena Byrska
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – Ćwiczenie umiejętności redagowania tekstu i przygotowania materiałów wydawniczych do publikacji ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki tekstów naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych i beletrystycznych.
Wymagania wstępne
W1 – znajomość podstaw redagowania typowej książki,
W2 – znajomość podstawowej terminologii z zakresu wiedzy o książce i typografii,
W3 – umiejętność stosowania znaków korektorskich,
W4 – umiejętność pracy z plikiem tekstowym w trybie rejestracji zmian oraz nanoszenia korekty w pliku PDF.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student wskazuje zadania i kompetencje redaktora w projektowaniu publikacji.
2. Student wyjaśnia zasady kompozycji tekstu.
3. Student opisuje zasady doboru, tworzenia i redagowania materiałów uzupełniających i informacyjno-pomocniczych w zależności od typu publikacji.
4. Student uzasadnia dobór sposobu cytowania prozy i poezji w różnych typach publikacji.
5. Student opisuje zasady zapisu dialogów i monologów wewnętrznych w prozie powieściowej.
6. Student rozróżnia poprawki konieczne i doskonalące.
UMIEJĘTNOŚCI
1. Student projektuje strukturę kompozycyjną publikacji.
2. Student dobiera i sporządza materiały uzupełniające i informacyjno-pomocnicze stosowne dla danej publikacji.
3. Student rozpoznaje, weryfikuje i koryguje błędy merytoryczne, językowe i typograficzne w publikacji.
4. Student dobiera i stosuje różnorodne konwencje zapisu nazw osobowych, skrótów i skrótowców, liczb i numerów, wtrętów obcych itp. w zależności od rodzaju publikacji.
5. Student projektuje układ edytorski dramatu.
6. Student redaguje zapis didaskaliów w utworze dramatycznym stosownie do projektowanego układu edytorskiego.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student współpracuje z innymi w procesie powstawania publikacji.
2. Student jest zdeterminowany w dążeniu do rozwiązywania i eliminowania problemów redakcyjnych i edytorskich.
3. Student wykazuje odpowiedzialność za ostateczny kształt publikacji.
4. Student postępuje zgodnie z zasadami etyki, reprezentując w procesie powstawania publikacji autora i wydawcę.
Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny z prezentacją multimedialną, metoda problemowa, ćwiczenia (praca z tekstem z wykorzystaniem fragmentów autentycznych materiałów wydawniczych, a także materiałów przygotowanych przez prowadzącego), dyskusja, praca indywidualna.
Treści programowe przedmiotu
Zadania i kompetencje redaktora w projektowaniu publikacji.
Zasady współpracy redaktora z pozostałymi współtwórcami publikacji (autorem, tłumaczem, wydawcą, specjalistą DTP, korektorem).
Projektowanie struktury kompozycyjnej publikacji.
Spójność i poprawność merytoryczna publikacji – zakres ingerencji redakcyjnej i sposoby korygowania lub opisywania błędów.
Dobór i tworzenie materiałów uzupełniających tekst główny oraz materiałów informacyjno-pomocniczych, szczególnie przypisów, indeksów, bibliografii, słowników i spisów treści.
Cytaty z prozy i poezji (wyodrębnianie, ingerencje, źródła) w różnych typach publikacji.
Zakres ujednoliceń w publikacji indywidualnej i zbiorowej.
Nazwy własne, konwencje zapisu nazw osobowych.
Wyróżnienia w różnych typach publikacji (naukowej, popularnonaukowej, publicystycznej, beletrystycznej).
Skróty i skrótowce w różnych typach publikacji.
Liczby i numery w różnych typach publikacji.
Wtręty obce w różnych typach publikacji.
Dialogi i monologi wewnętrzne w prozie powieściowej.
Układ edytorski dramatu.
Didaskalia w dramacie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie obecności na zajęciach, aktywności podczas ćwiczeń i dyskusji, systematycznego wykonywania zadań domowych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
A. Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik. Książka, prasa, www, Warszawa 2008.
H. Markiewicz, O cytatach i przypisach, Kraków 2004.
Normy polskie.

Literatura uzupełniająca
F. Trzaska, Poradnik redaktora, wyd. 2, Warszawa 1976.
B. Osuchowska, Poradnik autora, tłumacza i redaktora, Warszawa 2005.
H.P. Willberg, F. Forssman, Pierwsza pomoc w typografii, Gdańsk 2015.
R. Bringhurst, Elementarz stylu w typografii, Kraków 2007.
R. Chwałowski, Typografia typowej książki, Gliwice 2002.
R. Przybylska, W. Przyczyna, Pisownia słownictwa religijnego, Tarnów 2011.
A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2012.
H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2013.
T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, wyd. 2, Warszawa 2018.
J. Podracki, A. Gałązka, Słownik interpunkcyjny, Warszawa 2002.
Kierunek studiów: Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę