Analiza retoryczna tekstów użytkowych (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Barbara Niebelska-Rajca
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Kształtowanie kompetencji retorycznych; Kształtowanie i rozwijanie sprawności analitycznych; budowanie kompetencji lekturowych;
Wymagania wstępne
Niezakłócona zdolność logicznego myslenia; Dobre kompetencje stylistyczne; Erudycja pozwalająca na identyfikację ważnych aluzji literackich w tekście.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
KW_01; KW_02; KW_05; KW_07; KW_09

UMIEJĘTNOŚCI
KU_01; KU_05; KU_06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
KK_01
Metody dydaktyczne
Lektura, analiza, dyskusja, praca w grupach, elementy wykładu
Treści programowe przedmiotu
1. Retoryka jako sztuka perswazji.
2. Retoryka jako sztuka inwencji, argumentacji, dyspozycji, stylistyki.
3. Retoryka jako sztuka stosowności. Kairos jako kategoria retoryczna.
4. Identyfikacja strategii retorycznej tekstu. Figury, tropy, styl.
5. Kreacja nadawcy.
6. Rozpoznanie odbiorcy.
7. Argumentacja retoryczna.
8. Rozpoznawanie intencji i celu tekstu.
9. Uwarunkowania konwencji gatunkowych w tekstach.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria oceny:
umiejętność trafnej identyfikacji strategii retorycznej wybranego tekstu; umiejętność poprawnej klasyfikacji argumentów na logiczne, rzeczowe, emocjonalne, sofistyczne, niespójne (błędne); umiejętność trafnego opisu merytorycznej treści tekstu (logos), kreacji nadawcy tekstu (etos) i przewidywanych reakcji odbiorcy (patos); umiejętność identyfikacji kluczowych tropów stylistyczno-retorycznych.

Sposób weryfikacji:

Aktywna praca analityczna i udział w dyskusji na zajęciach; kolokwium zaliczeniowe: analiza retoryczna wybranego tekstu użytkowego oraz sprawdzian wiedzy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Lektura podstawowa:

Arystoteles, Retoryka, [w:] idem, Retoryka. Poetyka, Warszawa 1988.
Cz. Jaroszyński, P. Jaroszyński, Podstawy retoryki klasycznej, Warszawa 1998.
M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990.
Ch. Perelman, Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja, Warszawa 2002.
Retoryka, red. M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca, P. Wilczek, Warszawa 2008.
K. Szymanek, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa 2005.
M. Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja, Gdańsk 2006.
E. Wierzbicka, A. Wolański, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Podstawy stylistyki i retoryki, Warszawa 2008.

Lektura uzupełniająca:

Arystoteles, Topiki. O dowodach sofistycznych, Warszawa 1978.
A. Schopenhauer, Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, Kraków 1973.
K. Szymanek, K.A. Wieczorek, A.S. Wójcik, Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentów, Warszawa 2003.
Kierunek studiów: Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę