Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - translatoryka polsko-niderlandzka (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Muriel Waterlot
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przekazanie wiedzy z zakresu przekładoznawstwa z języka niderlandzkiego na język polski
C2 - Rozwinięcie umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język niderlandzki
C3 - Opanowanie technik i nawyków pożądanych przy tłumaczeniu różnych typów tekstów o rosnącej skali trudności
C4 - Rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie
Wymagania wstępne
W1 - biegła znajomość słownictwa niderlandzkiego z drugiego roku i stałe pogłębianie i rozszerzanie tej znajomości
W2 - podstawowa wiedza teoretyczna dotycząca przekładów
W3 - bogactwo słownictwa w języku niderlandzkim
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W12 zna i rozumie podstawowe mechanizmy funkcjonowania języka w szczegółowym odniesieniu do języka niderlandzkiego i porównawczym odniesieniu do innych języków
K_W16 ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności; wie, że w skład kompetencji językowej wchodzi zarówno wiedza deklaratywna (np. gramatyka, leksyka) jak i proceduralna (np. umiejętności językowe typu czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie)
K_W17 rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie własnych myśli i poglądów
K_W18 zna różne rejestry języka, w tym rejestr języka akademickiego

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością języka niderlandzkiego
K_U02 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z dziedzinami naukowymi w obrębie kierunku Filologia niderlandzka
K_U03 potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku niderlandzkim
K_U04 stosuje różne rejestry języka w tym rejestr języka akademickiego
K_U07 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie języka niderlandzkiego oraz literatury i kultury krajów niderlandzkojęzycznych, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
K_U10 wykrywa proste zależności między procesami społecznymi i kulturowymi a literaturą i zmianami językowymi
K_U12 potrafi krytycznie czytać teksty źródłowe (historia języka), utwory literackie, oraz akademickie teksty językoznawcze
K_U22 ma umiejętności językowe w zakresie języka niderlandzkiego, zgodne z wymaganiami określonymi przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności i rozumie perspektywy dalszego rozwoju
K_K02 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego
K_K03 rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji językowych z zakresu języka niderlandzkiego
K_K04 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K06 potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu uzyskanie realizacji stawianych sobie zadań
K_K07 rozumie zależność między jakością i poziomem uzyskanego narzędzia w postaci języka niderlandzkiego a jego/jej postrzeganiem jako osoby przez świat zewnętrzny
Metody dydaktyczne
Tłumaczenie w parach i w grupach, w parach, tłumaczenie własne.
Treści programowe przedmiotu
Opanowanie podstawowych technik przekładu polsko-niderlandzkiego. Wypracowanie umiejętności korzystania z odpowiedniego rodzaju słowników, opracowań, etc. Zajęcia mają formę praktycznych ćwiczeń przekładowych, w trakcie których student winien znacząco poszerzyć znajomość słownictwa niderlandzkiego (kompetencja lingwistyczna) oraz wiedze o procesu komunikacji międzykulturowej. W tym celu jako materiał do ćwiczeń wykorzystywane są teksty popularno-naukowe, informacyjne o funkcjach informatywnych i apelatywnych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Aktywny udział w zajęciach: udział w dyskusjach, praca w parach i grupach; Ocena zadań domowych: wykonanie tłumaczeń; Ocena pracy semestralnej;
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Słowniki jednojęzyczne i dwujęzyczne
Vandewege, W., Duo teksten, Inleiding tot vertaling en vertaalstudie, Gent, Academia Press, 2009
Kierunek studiów: Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę