Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - ćwiczenia ze słuchu (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Piotr Pojnar
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem (słuchanie globalne, selektywne, szczegółowe)
2. Poszerzanie i utrwalenie leksyki
3. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności porozumiewania się w różnych sytuacjach komunikacyjnych
Wymagania wstępne
1. Bogactwo słownictwa
2. Samodzielne słuchanie różnorodnych tekstów, zarówno formalnych, jak i nieformalnych
3. Samodzielne oglądanie TV, chat, Skype
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA

W_01 Zna i rozumie podstawowe mechanizmy funkcjonowania języka, ma świadomość jego kompleksowej natury, jak i wie, co wchodzi w skład kompetencji językowej ((np. gramatyka, leksyka) jak i proceduralna (np. umiejętności językowe typu czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie)

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Wykazuje się odpowiednią do poziomu trzeciego roku, studiów pierwszego stopnia wiedzą teoretyczną i praktyczną znajomością języka niderlandzkiego. Potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku niderlandzkim w różnych rejestrach języka
U_02 Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury niderlandzkiego obszaru językowego
U_03 Ma umiejętności językowe w zakresie języka niderlandzkiego, odpowiadające trzeciemu rokowi studiów licencjackich, zgodne z wymaganiami określonymi przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

K_01 Jest zmotywowany do ciągłego rozwoju i poszerzania swojej wiedzy i kompetencji zarówno językowych, jak i społecznych
Metody dydaktyczne
wykład konwersatoryjny
praca z tekstem
dyskusja
praca pod kierunkiem
analiza tekstu
praca zespołowa
rozmowa sokratyczna
metoda problemowa PBL
dyskusja
burza mózgów/giełda pomysłów
dyskusja
metoda problemowa
praca w grupach
praca w parach
Treści programowe przedmiotu
1. Zajęcia organizacyjne
2. Rozumienie ze słuchu prostych tekstów – filmy animowane dla dzieci
3. Rozumienie ze słuchu prostych tekstów – filmy animowane dla dzieci
4. Rozumienie ze słuchu tekstów zaawansowanych – filmy fabularne
5. Rozumienie ze słuchu tekstów zaawansowanych – filmy fabularne
6. Rozumienie ze słuchu tekstów zaawansowanych – teksty naukowe, wypowiedzi polityków, wiadomości, etc.
7. Rozumienie ze słuchu tekstów zaawansowanych – teksty naukowe, wypowiedzi polityków, wiadomości, etc
8. Symulacje sytuacji komunikacyjnych – prowadzenie dialogów, ze szczególnym uwzględnieniem formalnych rejestrów językowych (przedsiębiorstwo, uczelnia, etc.)
9. Symulacje sytuacji komunikacyjnych – prowadzenie dialogów, ze szczególnym uwzględnieniem formalnych rejestrów językowych (przedsiębiorstwo, uczelnia, etc.)
10. Symulacje sytuacji komunikacyjnych – prowadzenie dialogów, ze szczególnym uwzględnieniem formalnych rejestrów językowych (przedsiębiorstwo, uczelnia, etc.)
11. Symulacje sytuacji komunikacyjnych – prowadzenie dialogów, ze szczególnym uwzględnieniem formalnych rejestrów językowych (przedsiębiorstwo, uczelnia, etc.)
12. Symulacje sytuacji komunikacyjnych – prowadzenie dialogów, ze szczególnym uwzględnieniem formalnych rejestrów językowych (przedsiębiorstwo, uczelnia, etc.)
13. Symulacje sytuacji komunikacyjnych – prowadzenie dialogów, ze szczególnym uwzględnieniem formalnych rejestrów językowych (przedsiębiorstwo, uczelnia, etc.)
14. Symulacje sytuacji komunikacyjnych – prowadzenie dialogów, ze szczególnym uwzględnieniem formalnych rejestrów językowych (przedsiębiorstwo, uczelnia, etc.)
15. Test – rozumienie ze słuchu, dyktando

(prowadzący zastrzega możliwość zmian w doborze i kolejności treści programowych)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria wiedzy: na ocenę 2 – Student nie posiada podstawowej wiedzy o pojęciach z zakresu językoznawstwa, nie zna podstawowych zagadnień z zakresu leksykologii i gramatyki niderlandzkiej; na ocenę 3 – Student posiada podstawową wiedzę o językoznawstwie; na ocenę 4 – Student zna dobrze słownictwo języka niderlandzkiego; na ocenę 5 – Student zna przedmiot w stopniu ponadprzeciętnym.

Kryteria umiejętności: na ocenę 2 – Student nie jest w stanie wykazać umiejętności w konwersacji języka niderlandzkiego; na ocenę 3 – Student posiada podstawową umiejętność konwersacji; na ocenę 4 – Student posiada w stopniu dobrym umiejętności wymienione w poprzedniej kolumnie; na ocenę 5 - Student wykazuje ponadprzeciętne umiejętności w zakresie opisanym przy ocenie (4)

Kryteria kompetencji społecznych: Na ocenę 2 – Student obce mu są podstawy ustawicznego samokształcenia i samodzielnego rozwiązywania postawionych przed nim problemów; Na ocenę 3 – Student posiada w stopniu podstawowym kompetencje opisane w części „efekty nauczania- kompetencje”; Na ocenę 4 – Student posiada wymienione powyżej kompetencje w stopniu zadowalającym; Na ocenę 5 –Student posiada wymienione wcześniej kompetencje w stopniu ponadprzeciętnym, a w szczególności wykazuje ponadprzeciętną samodzielność w ich stosowaniu.

Uwaga: Dopuszcza się maksymalnie 2 nieobecności podczas kursu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:

De Leeuw e.a.: Contact! 3, Intertaal, Amsterdam/Antwerpen (2012)
Materiały własne, autorskie koordynatora przedmiotu;
Strona Internetowa CNaVT;
Strony internetowe TV i radio w Holandii i Belgii;
Audiobooki;

Literatura uzupełniająca:

Filmy w wersji oryginalnej z Holandii I Belgii
Nagrania z Internetu – wypowiedzi polityków, wiadomości, filmy, etc.
Kierunek studiów: Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę