Gramatyka języka niderlandzkiego (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Muriel Waterlot
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Studenci otrzymywają systematyczny przegląd nad morfologią języka niderlandzkiego.
C2 - Celem przedmiotu jest przekazanie studentom teoretyczny kontekst praktycznych ćwiczeń gramatycznych PNJN.
C3 - Studiując daną teorię, studenci lepiej poznają różnice między językem niderlandzkim, słowiańskim językem ojczystym a innymi językami germańskimi, takimi jak angielski i niemiecki.
Wymagania wstępne
Zaliczenie z przedmiotu Gramatika w roku II.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 - Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu Filologii niderlandzkiej w relacji do innych nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej Filologii niderlandzkiej.
W2 - Student zna podstawową terminologię filologiczną w języku niderlandzkim.
W4 - Student ma uporządkowaną wiedzę ogólna obejmującą terminologię używaną w obrębie Filologii niderlandzkiej, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych.
W12 - Student zna i rozumie podstawowe mechanizmy funkcjonowania języka w szczegółowym odniesieniu do języka niderlandzkiego i porównawczym odniesieniu do innych języków.
W16 - Student ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności; wie, że w skład kompetencji językowej wchodzi zarówno wiedza deklaratywna (np. gramatyka, leksyka) jak i proceduralna (np. umiejętności językowe typu czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie).

UMIEJĘTNOŚCI
U2 - Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z dziedzinami naukowymi w obrębie kierunku Filologia niderlandzka.
U3 - Student potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku niderlandzkim.
U4 - Student stosuje różne rejestry języka w tym rejestr języka akademickiego.
U16 - Student potrafi korzystać z typowych komunikatorów sieciowych (np. skype) do prowadzenia wymiany informacji i poglądów naukowych.
U22 - ma umiejętności językowe w zakresie języka niderlandzkiego, zgodne z wymaganiami określonymi przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 - Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności i rozumie perspektywy dalszego rozwoju.
K2 - Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.
K3 - Student zna rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji językowych z zakresu języka niderlandzkiego.
K4 - Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
K6 - Student otrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu uzyskanie realizacji stawianych sobie zadań.
K7 - Student rozumie zależność między jakością i poziomem uzyskanego narzędzia w postaci języka niderlandzkiego a jego/jej postrzeganiem jako osoby przez świat zewnętrzny.
Metody dydaktyczne
Uwaga: Lekcje są podawane w języku niderlandzkim!

M1 - Tradycyjne zajęcia kontaktowe: prowadzący - studenci.
M2 - Ćwiczenia w grupach.
M3 - Zadania domowe.
Treści programowe przedmiotu
Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z gramatyki języka niderlandzkiego z II roku:

Wstęp (definicje, terminologia itp.)
Słowa w języku niderlandzkim:
- rodzajnik (rodzajnik nieokreślony i określony, opuszczenie rodzajnika, archaiczne formy)
- rzeczownik (rodzaj gramatyczny a naturalny, zdrobnienia, liczba mnoga, słowotwórstwo)
- przymiotnik (odmiana, stopniowanie, słowotwórstwo)
- czasownik (czasowniki samodzielne i posiłkowe itp.)
- zaimek cz I (zaimek osobowy, zaimek dzierżawczy i użycia oraz inne konstrukcje z jego użyciem)
- zaimek cz II(zaimek wskazujący, pytający, względny, nieokreślony, wzajemny i zwrotny)
- liczebnik (liczebniki główne, porządkowe, nieokreślone)
- przyimek (definicja, rodzaje, wyrażenia przyimkowe)
- spójnik (spójniki współrzędne i podrzędne)
- wykrzyknik
- ćwiczenia
- całkowite powtórzenie materiału
- zaliczenie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
W ciągu całego kursu toleruje się maksymalnie 2 nieobecności!

Na ocenę 2: EK - Student nie zna podstawowych pojęć gramatycznych z poziomu B1 i w związku z tym nie umie ich zastosować w praktyce; UK - Student nie radzi sobie w większości sytuacji komunikacyjnych. Nie potrafi tworzyć prostych, spójnych wypowiedzi ustnych i pisemnych; KK - Student jest niesamodzielny, nie umie rozplanować swojej pracy, aby osiągnąć zamierzone cele; nie doskonali umiejętności społecznych przez aktywne uczestnictwo w wymianie zdań; nie podejmuje dyskusji.
Na ocenę 3: EK - Student zna pojęcia gramatyczne z poziomu B1, ale stosując je popełnia dużą ilość błędów; UK - Student radzi sobie w niektórych sytuacjach komunikacyjnych. Potrafi tworzyć proste, ale niespójne wypowiedzi ustne i pisemne. Popełnia przy tym dużą ilość błędów gramatycznych, które poważnie zakłócają przekaz tekstu; KK - Student próbuje być samodzielny i planować swoją pracę aby przynosiła efekty, ale jeszcze często ponosi przy tym porażkę; nie jest aktywny w poszukiwaniu sposobów przenoszenia teoretycznej wiedzy gramatycznej na praktykę.
Na ocenę 4: EK - Student zna pojęcia gramatyczne z poziomu B1i umie je zastosować w praktyce ustnej i pisemnej, ale popełnia błędy; UK - Student potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych. Potrafi tworzyć proste spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są mu znane lub go interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, marzenia, nadzieje i zamierzenia, krótko uzasadniając lub wyjaśniając swoje opinie i plany, popełniając przy tym błędy gramatyczne, które nie zakłócają przekazu; KK - Student nie zawsze umie rozplanować swoją pracę; doskonali swoje umiejętności społeczne, ale nie poszukuje sam możliwości sprawdzenia wiedzy gramatycznej w praktyce.
Na ocenę 5: EK - Student umie zastosować w praktyce ustnej i pisemnej poznaną wiedzę gramatyczną z poziomu B1 i popełnia nieliczne błędy, których jest świadomy; UK - Student potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są mu znane lub go interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, marzenia, nadzieje i zamierzenia, krótko uzasadniając lub wyjaśniając swoje opinie i plany, nie popełniając lub popełniając przy tym nieliczne błędy gramatyczne; KK - Student umie rozplanować swoją pracę, aby osiągnąć zamierzone cele i doskonali swoje umiejętności społeczne przez aktywne uczestnictwo w wymianie zdań; podejmuje dyskusje; sam poszukuje możliwości, aby sprawdzić wiedzę gramatyczną w praktyce.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Materiały własne (opracowania)
W. Haeseryn e.a., Algemene Nederlandse Spraakkunst. Groningen: Nijhoff 1979
A. Florijn, De regels van het Nederlands. Groningen: Wolters-Noordhoff 2001
W. Vandeweghen, Grammatica van de Nederlandse zin, Leuven: Garant 2004
J. De Schryver, W. Haeseryn, G. Rutten, Handboek Spraakkunst. Mechelen: Plantyn 2007
J. De Schryver, W. Haeseryn, Oefenboek Spraakkunst. Mechelen: Plantyn 2007
H. Houet, Grammatica Nederlands, woorden, zinnen, spelling. Amsterdam: Prisma 2019

M. Klein & M.van den Toorn, Zinsontleding. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff 2011
Kierunek studiów: Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę