Lektura tekstów literackich (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: Cheng-Xuan Lu
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Doskonalenie sprawności rozumienia tekstu pisanego na poziomie średniozaawansowanym z wykorzystaniem wiedzy zdobytej na zajęciach z praktycznej nauki języka chińskiego tj.: sprawności zintegrowane, gramatyka praktyczna.
Wzbogacanie słownictwa. Rozwijanie umiejętności relacjonowania, wyrażania opinii i logicznej argumentacji. Wiedza zdobyta podczas zajęć z analizy tekstów będzie bazą do tworzenia wypowiedzi pisemnych na prowadzonych równolegle zajęciach z kompozycji.
Wymagania wstępne
Znajomość języka na poziomie co najmniej B1.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Po zakończeniu zajęć z przedmiotu student powinien:
W1. definiować językoznawcze terminy odnoszące się do analizy tekstu;
W2. określić styl tekstu;
W3. wybrać odpowiednią metodę analizy danego tekstu.
UMIEJĘTNOŚCI
Po zakończeniu zajęć z przedmiotu student umie:
U1. dokonać analizy tekstu literackiego;
U2. podjąć i przeprowadzić dyskusję na wybrane tematy z wykorzystaniem analizowanych tekstów.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Po zakończeniu zajęć z przedmiotu student nabywa następujących postaw:
K1. zdolność do analizy i logicznego myślenia;
K2. umiejętności opowiadania;
K3 umiejętność wyrażania opinii i logicznej argumentacji.
Metody dydaktyczne
Metoda interaktywna. Praca w grupach.
Treści programowe przedmiotu
Teksty literackie wybrane przez prowadzącego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Przygotowanie do zajęć. 2 kolokwia.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Anderson M., The Limits of Realism: Chinese Fiction in the Revolutionary Period, University of California Press, Berkeley1990.

Hsu Kai-yu, Twentieth Century Chinese Poetry: An Anthology, Doubleday & Company Inc., New York 1963.

Wang Jing, ed., China’s Avant-Garde Fiction: An Anthology, Duke University Press, Durham1998.
Kierunek studiów: Filologia - sinologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę