Wybrane problemy edukacyjne młodzieży (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Piotr Magier
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C 1.Opis specyfiki społecznego, kulturowego i edukacyjnego funkcjonowania młodzieży.
C 2. Analiza wybranych problemów dotyczących społecznego, kulturowego i edukacyjnego funkcjonowania młodzieży.
Wymagania wstępne
W 1. Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki ogólnej.
W 2. Podstawowa wiedza z zakresu psychologii rozwojowej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W05 ma podstawową wiedzę na temat integralnego rozwoju człowieka w cyklu życia: zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym, społecznym, kulturowym, filozoficznym i światopoglądowym.
K_W10 ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących z podstawowymi zasadami ich funkcjonowania (m.in. zasadą pomocniczości).
K_W15 ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej.
K_W18 ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju w zakresie teorii i praktyki edukacji.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich genezę, ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej, wskazuje na ich uwarunkowania i zależności.
K_U02 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów, modeli i wzorów ludzkich zachowań.
K_U03 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K01 Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.
K_K04 Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem, twórczym nastawieniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych.
K_K05 Jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą edukacyjną; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych.
K_K07 Jest wrażliwy na ludzi i ich problemy edukacyjne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne.
Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny, praca grupowa, prezentacja multimedialna, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
1. Definiowanie młodzieży z pozycji różnych dyscyplin społecznych.
2. Psychologiczny opis wieku dorastania.
3. Funkcjonowanie młodzieży w kontekście współczesnych zmian społecznych i kulturowych.
4. Edukacyjne i rozwojowe aspiracje młodzieży.
5. Problematyka moralnego wychowania młodzieży.
6. Problematyka religijnego wychowania młodzieży.
7. Problematyka patriotycznego wychowania młodzieży.
8. Problematyka wychowania młodzieży do miłości małżeńskiej.
9. Media w życiu i rozwoju młodego człowieka.
10. Problematyka wykorzystania mediów, zwłaszcza mediów elektronicznych.
11. Wychowanie prozdrowotne młodzieży
12. Wychowanie proekologiczne młodzieży.
13. Uzależnienia wśród młodzieży i ich profilaktyka.
14. Problem agresji wśród młodzieży.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna:
(W) - student nie opanował minimum 50% zakresu materiału
(U) - student nie potrafi formułować konsekwencji dla praktyki wychowawczej wynikających z teorii pedagogicznych
(K) - student wykazuje obojętyność na pogłębianie wiedzy pedagogicznej

Ocena dostateczna:
(W) - student opanował od 50% do 70% zakresu materiału
(U) - student dostrzega związek między teorią a praktyką pedagogiczną i potrafi formułować podstawowe konsekwencje dla praktyki wychowawczej wynikającej z wybranej teorii pedagogicznej
(K) - student dostrzega konieczność pogłębiania wiedzy pedagogicznej

Ocena dobra:
(W) - student opanował od 70% do 90% zakresu materiału
(U) - student potrafi zdaje sobie sprawę ze związku pomiędzy teorią a praktyką pedagogiczną. Potrafi - przy pomocy osób trzecich - podać przykłady tego związku
(K) - student jest otwarty na zgłębianie wiedzy pedagogicznej

Ocena bardzo dobra:
(W) - student opanował od 90% do 100% zakresu materiału
(U) - student potrafi wskazać konsekwencje dla praktyki wychowawczej wynikające z przyjętej teorii pedagogicznej, jak i właściwie rozpoznać założenia teoretyczne zawarte w działalności wychowawczej
(K) - student jest otwarty na zgłębianie wiedzy pedagogicznej oraz sam szuka sposobów pomnażania tej wiedzy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Filipiak Marian, W kręgu kultury postmodernistycznej: młodzież - kultura – wartości, Lublin: Przedsiębiorstwo Wydawnicze Związku Niewidomych \"Print 6\" 2001.
Jackowska Ewa, Kromolicka Barbara (red.), Młodzież w XXI wieku: źródła wzrostu i kryzysów, Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski 2009.
Kmiecik-Baran, Krystyna, Młodzież i przemoc: mechanizmy socjologiczno-psychologiczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 1999.
Młodzież wobec współczesnych zagrożeń / pod red. Franciszka Kozaczuka, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2003.
Pawlina Krzysztof, Młodzież ciągle nieznana, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2005.
Stępień Katarzyna, Kiereś Barbara (red.), Nauczyciel wobec problemów globalnego nastolatka, Lublin: Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej 2012.
Wawro Franciszka Wanda (red.), Problemy współczesnej młodzieży w ujęciu nauk społecznych, Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Pedagogiki Społecznej 2007.
Melosik Zbyszko, Kultura popularna i tożsamość młodzieży, Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS 2013.
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę