Piśmiennictwo romantyczne i jego kulturowe konteksty (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Roman Doktór
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - napisanie rozprawy doktorskiej
Wymagania wstępne
W1 - tytuł zawodowy magistra filologii
W2 - kompetencje w zakresie wiedzy o literaturze
Efekty kształcenia dla przedmiotu
W - wiedza o technikach pracy nad rozprawą doktorską w zakresie literaturoznawstwa
U - umiejętność napisania rozprawy doktorskiej
K - kompetencje w zakresie pozyskiwania i rozpowszechniania wiedzy na temat literatury i kultury romantyzmu
Metody dydaktyczne
Dyskusja nad problematyką poszczególnych rozpraw doktorskich. Prezentacja fragmentów przygotowywanych rozpraw.
Treści programowe przedmiotu
Treści realizowane na seminarium dotyczą piśmiennictwa przełomu XVIII i XIX oraz piśmiennictwa pierwszej połowy XIX wieku i jego kulturowych kontekstów. Wiążą się one bezpośrednio z tematyką prac doktorskich uczestników seminarium.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Odpowiednio do tematów przygotowywanych rozpraw doktorskich.
Kierunek studiów: Literaturoznawstwo (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem