Warsztat nauczyciela: komunikacja i kultura (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Zapoznanie z zasadami komunikowania się nauczycieli z uczniami, rodzicami i przełożonymi.
C2 Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych nauczycieli.
C3 Rozwijanie kompetencji psychologiczno-pedagogicznych w zakresie nawiązywania relacji z podopiecznych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Wymagania wstępne
W1 Podstawowa wiedza z zakresu dydaktyki ogólnej oraz dydaktyki literatury i języka polskiego.
W2 Zainteresowanie problematyką omawianą na wykładzie.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA: Student:
1. Poszerza wiedzę na temat szkoły jako instytucji dydaktyczno-wychowawczej, wspomagającej rozwój młodych ludzi.
2. Wie, jak dostosować swoją pracę dydaktyczno-wychowawczą do indywidualnych potrzeb uczniów.
3. Porządkuje wiedzę na temat kompetencji kluczowych i sposobów ich kształtowania na podstawowym poziomie nauczania.
4. Zna sposoby efektywnego zarządzania pracą uczniów na lekcjach.

UMIEJĘTNOŚCI: Student:
1. Doskonali umiejętności związane z komunikacją.
2. Rozwija umiejętności porozumiewania się z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY): Student:
1. Dokonuje krytycznej oceny własnych kompetencji dydaktyczno-wychowawczych.
2. Adaptuje teorie, opisane w poznanej i omawianej na zajęciach literaturze przedmiotu, do warunków nauczania we współczesnej szkole podstawowej.
3. Dostrzega znaczenie przygotowania teoretycznego do wykonywania zadań dydaktyczno-wychowawczych.
4. Przewiduje skutki planowanych działań w pracy z uczniami o różnych zainteresowaniach, zdolnościach i predyspozycjach przedmiotowych.
5. Akceptuje potrzebę ciągłego nabywania wiedzy oraz nieustannego dostosowywania swojego warsztatu pracy do potrzeb społeczno-edukacyjnych.
Metody dydaktyczne
wykład klasyczny, wykład konwersatoryjny, elementy dyskusji
Treści programowe przedmiotu
1. Umiejętności komunikacyjne nauczyciela polonisty.
2. Style pracy nauczyciela.
3. Komunikacja polonisty z: uczniami zdolnymi, uczniami dysfunkcyjnymi, uczniami niezmotywowanymi do nauki, uzdolnionymi literacko, uległymi, dominującymi konformistami i dominującymi nonokonformistami.
4. Komunikacja z rodzicami uczniów.
5. Komunikacja na lekcjach i w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
6. Komunikowanie ocen.
7. Komunikacja w grupie uczniowskiej.
8. Konflikty w klasie.
9. Podejmowanie decyzji w grupie.
10. Ćwiczenia grupowe wspomagające komunikację - przegląd.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Obecność na zajęciach.
Zaliczenie z podpisem.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
D. Chętkowski, Nauczycielskie perypetie, Sopot 2010.
G. King, Umiejetności terapeutyczne nauczyciela, tłum. J. Bartosik, Gdańsk 2004.
U. Degen, Sztuka nawiązywania pierwszego kontaktu, przekł. A. Perchthaler, Gdańsk 2007.
Jak przezwyciężać trudności w nauce? Przewodnik dla nauczycieli i rodziców, pod red. A. Giermakowskiej i A. Jałowieckiej, Kielce 2008.
B. Rogers, Trudna klasa, tłum. Z. Janowska, Warszawa 2006.
J. Placha, O lepszą jakość uczenia się, Warszawa 2010.
M. Marzec-Jóźwicka, Między partnerstwem a mistrzostwem. Nauczyciel polonista we współczesnej szkole, Lublin 2017.
H. Rylke, G. Klimowicz, Szkoła dla ucznia. Jak uczyć życia z ludźmi?, Warszawa 1982.
M. Chomczyńska-Miliszkiewicz, D. Pankowska, Polubić szkołę. Ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej, Warszawa 1995.
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin