Praktyczna nauka języka francuskiego - korespondencja handlowa (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Kevin Raynaud
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Przygotowanie studentów do pracy w przedsiębiorstwie, w szczególności wykształcenie poprawnego i skutecznego posługiwania się językiem francuskim w sytuacjach komunikacji zawodowej.
C2 Zapoznanie się ze specyfiką i typami komunikacji w przedsiębiorstwie.
Wymagania wstępne
1. Znajomość języka francuskiego przynajmniej na poziomie C1.
2. Umiejętność praktycznej obsługi komputera.
3. Umiejętność uczenia się, pracy indywidualnej i współpracy z innymi.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EK W1 wiedza w zakresie komunikacji zawodowej.
EK W2 wiedza o głównych oficjalnych dokumentach związanych z działaniem i funkcjonowaniem firmy.
EK W3 znajomość procedur administracyjnych związanych z działaniami zawodowymi.
EK W4 znajomość fachowej terminologii.
EK W5 znajomość urządzeń niezbędnych w pracy zawodowej do komunikacji z innymi.

UMIEJĘTNOŚCI
EK U1 identyfikowanie i posługiwanie się różnymi typami dokumentów.
EK U2 rozumienie i redagowanie podstawowych dokumentów komunikacji pisemnej w języku obcym (list, e-mail, raport, protokół, notatka służbowa).
EK U3 wyszukiwanie związanych z pracą zawodową informacji w podanych dokumentach.
EK U4 sporządzanie notatek podczas rozmowy telefonicznej lub spotkania z klientem.
EK U5 kontakty z klientami (informowanie klientów, rozwiązanie problemów, przyjmowanie reklamacji, odpowiadanie na podstawowe pytania dotyczące płatności, transportu itp.).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK K1 umiejętność pracy w grupie.
EK K2 umiejętność profesjonalnego zachowania w różnych sytuacjach zawodowych.
EK K3 reprezentowanie odpowiedzialnej postawy przy wykonywaniu obowiązków zawodowych.
EK K4 dostrzeganie potrzeby ciągłego samodoskonalenia.
EK K5 umiejętność identyfikowania i zaspokajania potrzeb klientów i współpracowników podczas wykonywania pracy.
Metody dydaktyczne
Metoda podawcza i poszukująca. Praca w grupach i praca indywidualna.
Treści programowe przedmiotu
K1-K3. Ressources humaines (un CV, une lettre de motivation, une offre d\'emploi, une simulation d\'interview, une lettre d\'engagement).
K4. Le contrat de travail (types, droits des salariés, rupture du contrat).
K5. Offre.
K6. Commande.
K7. Livraison, transport, assurance.
K8.Test.
K9.-K10. Reclamation et réparation.
K11. Paiement et facturation.
K12. Banque.
K13. Marketing et publicité.
K14. Test.
K15. Bilan des cours.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Rédiger 5 travaux écrits individuels + 2 tests :

WIEDZA
2 (ndst) Student nie posiada żadnej o komunikacji w kontekście zawodowym.
3 (dst) Student posiada ograniczoną wiedzę o komunikacji w przedsiębiorstwie.
4 (db) Student posiada uporządkowaną wiedzę o komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w firmie, zna oficjalne dokumenty firmy oraz procedury działania zawodowego.
5 (bdb) Student posiada uporządkowaną wiedzę o komunikacji zawodowej z różnymi partnerami, zna oficjalne dokumenty firmy, procedury działania zawodowego, bezbłędnie opanował język specjalistyczny.

UMIEJĘTNOŚCI
2 (ndst) Student nie rozróżnia i nie potrafi tworzyć formalnych dokumentów pisemnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.
3 (dst) Student identyfikuje, ale ma trudności z poprawnym tworzeniem formalnych dokumentów pisemnych związanych z życiem firmy.
4 (db) Student rozróżnia dokumenty pisemne właściwe dla funkcjonowania firmy, potrafi je poprawnie zredagować w oparciu o odpowiednią wzór pisma.
5 (bdb) Student bez trudu rozpoznaje i tworzy formalne dokumenty na piśmie dostosowując je do specyfiki sytuacji, odbiorców, typu sprawy itp. bez korzystania z pomocy redakcyjnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
2 (ndst) Student nie potrafi zachować się w sposób odpowiedzialny i profesjonalny w sytuacjach zawodowych.
3 (dst) Student wykonuje wszystkie zlecane mu prace, ale bez zaangażowania i wzięcia odpowiedzialności za ich jakość.
4 (db) Student aktywnie uczestniczy w zajęciach, angażuje się w zlecane prace, które wykonuje z należytą starannością i bierze za nie odpowiedzialność.
5 (bdb) Student jest świadom swoich kompetencji i ich roli w trakcie wykonywania powierzanych mu obowiązków, które wykonuje z zachowaniem maximum profesjonalizmu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Danilo, M. & J.-L. Penfornis, (1993): Le français de communication professionnelle, CLE International.
2. Gajewska E., Sowa M. & Piotrowski S. (2008): Korespondencja handlowa po francusku. Poradnik z płytą CD. Warszawa: Wiedza Powszechna.
3. Dany M., Noe C. (1991) : Les employés : services, commerce, industrie, Hachette, coll. « Le français et la profession ».
4. Descotes-Genon, Ch. et al. (1990) : La Messagerie, Pratique de la communication commerciale en français, PUG.
5. Danilo, M. & B. Tauzin, (1990) : Le français de l’entreprise, CLE International.
6. Sanchez Macagno, M.-O. & L. Corado, (2001) : Faire des affaires en français. Analyser… S’entraîner… Communiquer…, Hachette Livre FLE.
7. Penfornis J.-L. (2004) : affaires.com, CLE International.
8. Gautier M. (2004) : banque-finance.com, CLE International
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę