Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka praktyczna B1-B2 (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Stefano Gandini
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. poszerzenie wiedzy studentów na temat zagadnień gramatycznych języka włoskiego na poziomie B1-B2
C2. poszerzenie wiedzy studentów na temat terminologii gramatycznej z zakresu wybranych zagadnień
C3. poszerzenie kompetencji językowych - przede wszystkim zakresu gramatyki praktycznej, słownictwa, samodzielnego konstruowania wypowiedzi ustnej i pisemnej w języku włoskim
C4. rozwinięcie umiejętności praktycznego zastosowania zasad gramatycznych przy tworzeniu wypowiedzi ustnych i pisemnych
C5. rozwinięcie umiejętności poprawnego przekazania informacji przy zastosowaniu odpowiedniej konstrukcji językowo-gramatycznej oraz w odpowiednim rejestrze
C6. rozwinięcie umiejętności poprawnego wyszukiwania informacji w źródłach włoskojęzycznych z zakresu wybranych zagadnień
C7. rozwijanie umiejętności tworzenia różnych form wypowiedzi ustnych z zakresu wybranych zagadnień
C8. rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytych informacji teoretycznych w praktycznej analizie tekstu
C9. zwrócenie uwagi na potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwoju kompetencji językowych i zdobywania wiedzy
C10. rozwijanie umiejętności pracy w grupie i przyjmowania w niej określonych ról
C11. rozwijanie umiejętności wypowiadania się na wybrane tematy oraz wyrażania i uzasadniania swojej opinii
Wymagania wstępne
1. ukończenie I roku studiów I stopnia na kierunku filolgia romańska
2. znajomość języka włoskiego na poziomie A2
Efekty kształcenia dla przedmiotu
EK1. W1. zdobycie wiedzy na temat zagadnień gramatycznych języka włoskiego na poziomie B1-B2
EK2. W2. poszerzenie wiedzy na temat terminologii gramatycznej z zakresu wybranych zagadnień
EK3. U1. poszerzenie kompetencji językowych - przede wszystkim zakresu gramatyki praktycznej, słownictwa, samodzielnego konstruowania wypowiedzi ustnej i pisemnej w języku włoskim
EK4. U2. rozwinięcie umiejętności praktycznego zastosowania zasad gramatycznych przy tworzeniu wypowiedzi ustnych i pisemnych
EK5. U3. rozwinięcie umiejętności poprawnego przekazania informacji przy zastosowaniu odpowiedniej konstrukcji językowo-gramatycznej oraz w odpowiednim rejestrze
EK6. U4. kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania zdolności badawczych pod kierunkiem wykładowcy
EK7. U5. rozwinięcie umiejętności poprawnego wyszukiwania informacji w źródłach włoskojęzycznych z zakresu wybranych zagadnień
EK8. U6. rozwijanie umiejętności tworzenia różnych form wypowiedzi ustnych z zakresu wybranych zagadnień
EK9. U7. rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytych informacji teoretycznych w praktycznej analizie tekstu
EK10. K1. zwrócenie uwagi na potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwoju kompetencji językowych i zdobywania wiedzy
EK11. K2. rozwinięcie umiejętności pracy w grupie i przyjmowania w niej określonych ról
EK12. K3. rozwijanie umiejętności wypowiadania się na wybrane tematy oraz wyrażania i uzasadniania swojej opinii
Metody dydaktyczne
Wykład połączony z prezentacją multimedialną
Wypowiedzi ustne studentów, dialogi, dyskusja
Ćwiczenia gramatyczne i leksykalne
Materiały dodatkowe
Treści programowe przedmiotu
1. L’articolo – quando si usa, quando non si usa.
2. Il nome : eccezzioni e particolarità.
3. L’alterazione di nomi aggettivi e avverbi
4. Gli aggettivi – ripetizione ed aggettivi indefiniti.
5. Comparativi e superlativi – regolari e irregolari. Altri modi di formare comparativi e superlativi.
6. I verbi – ripetizione. I verbi seguiti da preposizioni.
7. Pronomi interrogativi e indefiniti.
8. Pronomi diretti e indiretti- ripetizione. I pronomi combinati.
9. Pronomi relativi. Particella « ci » e « ne » - espressioni.
10. Verbi seguiti da due pronomi (verbi pronominali)
11. Il passato prossimo e l’imperfetto – ripetizione e approfondimento. Il trapassato prossimo.
12. Il passato remoto – introduzione e pratica.
13. Il trapassato remoto - introduzione e pratica.
14. Il passato remoto e trapassato remoto – esercizi.
15. L’imperativo – per « Lei » e per « tu »
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
F1 ocena obecności i aktywności studentów podczas zajęć (wypowiedzi ustne, dialogi, praca indywidualna oraz praca w grupach)
F2 ocena przygotowania studentów do zajęć (przygotowanie ćwiczeń, materiałów, wyszukanie i analiza informacji, prace domowe)
P1 ocena prac kontrolnych – testy i kartkówki
Literatura podstawowa i uzupełniająca
A. Latino, M. Muscolino, Una grammatica italiana per tutti. Regole d’uso. Esercizi e chiavi per studenti stranieri, volume secondo: livello elementare. A1-A2, EdiLingua, Roma 2005; A. Latino, M. Muscolino, Una grammatica italiana per tutti. Regole d’uso. Esercizi e chiavi per studenti stranieri, volume secondo: livello intermedio. B1-B2, EdiLingua, Roma 2005; S. Nocchi, Grammatica pratica della lingua italiana. Esercizi – test - giochi, Alma Edizioni, Firenze 2006; S. Nocchi, R. Tartaglione, Grammatica avanzata della lingua italiana con esercizi, Alma Edizioni, Firenze 2006; S. Widłak, Gramatyka języka włoskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 2004.
Autorskie materiały oraz prezentacje multimedialne.
Materiały dodatkowe przygotowane przez prowadzącą.
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę