Warsztat naukowy edytora (warsztaty) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Grzegorz Głąb
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studentów z podstawami prac z dokumentem tekstowym w archiwum literackim w celu publikacji;
C2 - zapoznanie z typami edycji utworów literackich;
C3 - prezentacja poszczególnych elementów tekstu pomocniczego, jakim opatruje się teksty utworów literackich w różnych typach edycji;
C4 - przedstawienie typowych praktyk redakcyjnych w konstruowaniu i formatowaniu tekstu pomocniczego w różnych typach publikacji; podstawy profesjonalnej edycji tekstów przy użyciu popularnych programów komputerowych
Wymagania wstępne
W1 - podstawowa znajomość technik informatycznych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA: (student potrafi...)
Efekt 1 - określić podstawowe zadania paleografii, kodykologii, manuskryptologii oraz papirologii;
Efekt 2 - wymienić i scharakteryzować typy edycji utworów literackich;
Efekt 3 - wyjaśnić zasadność stosowania przypisów dolnych lub końcowych w tekstach naukowych i literackich oraz opisać i porównać różne konwencje ich redagowania;
Efekt 4 - opisać i porównać różne typy bibliografii załącznikowej, w zależności od rodzaju publikacji oraz typu edycji;
Efekt 5 - opisać działanie najpopularniejszych edytorów i procesorów tekstu w pracy redaktora i edytora;
Efekt 6 - wymienić elementy tekstu pomocniczego, które powinny znaleźć się w edycjach utworów literackich w zależności od typu wydania (przypisy, słowniczki, indeksy, bibliografie, etc.)
UMIEJĘTNOŚCI:
Efekt 7 - opisać rękopiśmienny przekaz tekstu literackiego (ze względu na materiał, formę i treść rękopisu);
Efekt 8 - określić wybór podstawy utworu literackiego do wydania;
Efekt 9 - wybrać typ edycji dzieła literackiego na podstawie dostępnych dokumentów, w zależności od przeznaczenia;
Efekt 10 - korzystać z zasobów bibliotecznych oraz repozytoriów internetowych w celu dotarcia do literatury fachowej lub pozyskania materiałów źródłowych;
Efekt 11 - zebrać i zredagować bibliografię przedmiotową do określonego zagadnienia;
Efekt 12 - redagować przypisy dolne lub końcowe oraz bibliografię załącznikową w komputerowym edytorze testu (MS Word, OOffice) w zależności od typu edycji
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY):
Efekt 13 - przedstawić własne stanowisko na temat różnych typów edycji utworów literackich ze względu na ich przeznaczenie;
Efekt 14 - wskazać i wyjaśnić podstawowe błędy edytorskie i drukarskie;
Efekt 15 - potrafi odnieść się do sposobu, w jaki funkcjonuje tekst pomocniczy (przypisy, wyjaśnienia, indeksy, bibliografia, etc.) w różnego typu edycjach utworów literackich;
Efekt 16 - ma świadomość znaczenia poprawnego wprowadzania i formatowania tekstu za pomocą programów komputerowych dla pracy redaktora;
Efekt 17 - zająć stanowisko w kwestii praktyki wydawniczej względem typów publikacji utworów literackich;
Efekt 18 - wskazać możliwości zastosowania pozyskanej wiedzy teoretycznej w działalności praktycznej związanej z pracą redaktora lub edytora;
Efekt 19 - formułować własne sądy w odniesieniu do wybranych zagadnień
Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny z prezentacją multimedialną, ćwiczenia (do przeprowadzenia zajęć zgodnie z celami przedmiotu oraz wymaganiami programowymi niezbędne jest każdorazowe korzystanie z pracowni komputerowej).
Treści programowe przedmiotu
1) Biblioteka w pracy edytora. Korzystanie z zasobów bibliotek tradycyjnych oraz cyfrowych.
2) Definicja i rodzaje tekstu pomocniczego. Konstruowanie poszczególnych elementów tekstu pomocniczego ze względu na typ edycji - normy i konwencje.
3) Typy edycji utworów literackich. Wybór podstawy tekstu w zależności od typu wydania utworu.
4) Aplikacje komputerowe w pracy edytora. Zasady tworzenia przypisów oraz bibliografii w popularnych edytorach tekstu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność studenta na zajęciach dydaktycznych, aktywność w dyskusji i podczas ćwiczeń oraz zaliczenie ustne na ocenę sprawdzające poziom wiedzy przyswojone przez studenta (drugi semestr). Warunkiem przystąpienia do zaliczenia ustnego jest zaliczenie przez studenta kolokwiów sprawdzających poziom wiedzy na poszczególnych etapach zajęć (dwa kolokwia w semestrze).
Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych:
1) Aktywność podczas ćwiczeń: Efekt 1; Efekt 2; Efekt 5; Efekt 7; Efekt 8; Efekt 9; Efekt 10; Efekt 11; Efekt 12; Efekt 13; Efekt 14; Efekt 15; Efekt 18; Efekt 19 - 15% oceny końcowej.
2) Kolokwia: Efekt 1; Efekt 2; Efekt 3; Efekt 4; Efekt 5; Efekt 6; Efekt 7; Efekt 8; Efekt 9; Efekt 10; Efekt 11; Efekt 12; Efekt 13; Efekt 15; Efekt 16 - 60% oceny końcowej.
3) Zaliczenie ustne: Efekt 1; Efekt 2; Efekt 3; Efekt 4; Efekt 5; Efekt 6; Efekt 7; Efekt 8; Efekt 9; Efekt 11; Efekt 12; Efekt 13; Efekt 14; Efekt 15; Efekt 16; Efekt 17 - 25% oceny końcowej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA:
1) R. Loth, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.
2) Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer [i in.], Wrocław 1971.
3) J. Starnawski, Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej, Warszawa 2012.
4) A. Wolańska, Edycja tekstów, Warszawa 2008.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1) J. Manteuffel, Ze świata papirusów, Wrocław-Warszawa 1950.
2) A. Tomaszewski, Dopisek do przypisów alias notatek, Warszawa 2008.
3) P. Wimmer, Akademickie narzędzia Microsoft Word 2007 [publikacja internetowa, Ebookpoint.pl].
Kierunek studiów: Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem