Tekstologia (warsztaty) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Dariusz Pachocki prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
c1: zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i problemami edytorstwa naukowego i tekstologii.
Wymagania wstępne
brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W03 ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu tekstologii oraz edytorstwa naukowego
K_W04 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu tekstologii i edytorstwa naukowego
K_W05 ma podstawową wiedzę o powiązaniach tekstologii i edytorstwa naukowego z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem literaturoznawstwa i językoznawstwa
K_W06 ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie tekstologii i edytorstwa naukowego
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów
K_U02 posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie tekstologii i edytorstwa naukowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, Polski, Europy
K_K06 uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form
Metody dydaktyczne
wykład, prezentacja multimedialna, warsztat
Treści programowe przedmiotu
1) Dzieło – tekst – przekaz.
2) Opis podstawy rękopiśmiennej.
3) Transliteracja i transkrypcja.
4) Omyłki i błędy.
5) Koniektury i emendacje.
6) Komentarze.
7) Edycja – jej konstrukcja i typy edycji.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie na podstawie obecności, aktywności oraz cząstkowych ocen z kolokwiów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. R. Loth, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.
2. Zbigniew Goliński, Edytorstwo – tekstologia. Przekroje, Wrocław 1969;
3. Konrad Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Toruń 2011.
4. J. Dunin, Wstęp do edytorstwa. Łódź 2003.
5. Z. Goliński, Edytorstwo naukowe tekstów literackich. Stan obecny i potrzeby
[w:] Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów Warszawa 1995, red. T. Michałowska i in., Warszawa 1996.
Kierunek studiów: Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę