Grafologiczna lektura rękopisów (warsztaty) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Dariusz Pachocki prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1: Zapoznanie studentów z teorią psychografologii C2: Nauka 15-20 cech pisma ręcznego
Wymagania wstępne
Brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej
K_W02 zna podstawową terminologię nauk humanistycznych
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów
K_U02 posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Metody dydaktyczne
wykład, prezentacje multimedialne, indywidualna praca ze studentem
Treści programowe przedmiotu
Słuchacze będą mieli okazję zapoznać się z podstawowymi problemami związanymi w grafologią i pismoznawstwem oraz psychologią pisma. Po bloku teoretycznym podejmowane będą analizy próbek pisma artystów, polityków i pisarzy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczeni na podstawie obecności, ocen z kolokwiów i aktywności na zajęciach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Dumański, J., Głazek, A., Mucha-Piekarska, M., Zmienność wybranych cech
pisma w sytuacji zagrożenia, \"Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii\" 1982, nr 3-4, s. 145-152.
2. Gawda, B., Konstytucjonalne uwarunkowania grafizmu, [w:] tejże, Grafizm jako forma ekspresji, Lublin 2006.
3. Gawda B., Psychologiczna analiza pisma, Lublin 1999.
4. Lublicz-Siennicki S., Grafologia dla początkujących, Warszawa 2000.
5. Hanausek T., Kryminalistyka. Poradnik detektywa, Katowice 1993.
Kierunek studiów: Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem