Ortografia (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Anna Majewska-Wójcik
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Kształcenie świadomości językowej
C2 - Zapoznanie z ortografią profesjonalną
Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza z zakresu ortografii szkolnej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
K_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej;
K_W02 zna podstawową terminologię nauk humanistycznych;
K_W04 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu tekstologii i edytorstwa naukowego;
K_W05 ma podstawową wiedzę o powiązaniach tekstologii i edytorstwa naukowego z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem literaturoznawstwa i językoznawstwa;
K_W06 ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie tekstologii i edytorstwa naukowego;
K_W07 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów;
K_W09 ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń;
K_W10 ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnego ruchu wydawniczego

UMIEJĘTNOŚCI:
K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów;
K_U02 posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie tekstologii i edytorstwa naukowego;
K_U03 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego;
K_U04 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla tekstologii i edytorstwa naukowego w typowych sytuacjach profesjonalnych;
K_U06 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków;
K_U07 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w języku polskim i języku obcym;
K_U08 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY):
K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;
K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role;
K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania;
K_K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu;
K_K05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, Polski, Europy;
K_K06 uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form
Metody dydaktyczne
Metoda warsztatowa, praca ze słownikami, praca na tekście
Treści programowe przedmiotu
1. Charakter polskiej ortografii. Słowniki ortograficzne i źródła poprawnościowe;
2. Co może wskórać w Ulhówku chuderlawy hipochondryk w obskurnym kożuchu? Pisownia wyrazów z ó/u, ż/rz i h/ch;
3. Bażyny i urzety przed łemkowską chyżą. Ciąg dalszy zmagań z pisownią wyrazów z ó/u, ż/rz oraz h/ch;
4. Nie sposób wam odmówić. Pisownia \"nie\" z różnymi częściami mowy;
5. Jak byś to zapisał? Pisownia cząstki -bym, -byś, -by;
6. Półmetek zmagań z ortografią. Pisownia połączeń z liczebnikami pół, ćwierć;
7. Cud-kobieta w jasnoniebieskiej sukni. Pisownia łączna, rozdzielna lub z łącznikiem;
8. Zwierzenia niby-zharowanego wiceprezesa. Pisownia wyrazów z prefiksami;
9. Dzień Flagi na placu Zamkowym. Pisownia wielką/małą literą;
10. Od Morza Bałtyckiego po pustynię Gobi. Ciąg dalszy pisowni małą/wielką literą;
11. Przed obrazem Czarnej Madonny. Pisownia słownictwa religijnego;
12. Z iPhone\'em w ręku. Pisownia zapożyczeń;
13. Jak filip z konopi. Pisownia zakończeń -i, ii, -ji;
14. Śniadanie u Tiffany\'ego. Pisownia nazwisk;
15. Wariantywność polskiej ortografii. Miejsca trudne.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Przedmiot kończy się oceną wystawianą na podstawie obecności studenta, przygotowania do zajęć, aktywności oraz ocen z dyktand i cząstkowych zadań sprawdzających po omówieniu każdego zagadnienia ortograficznego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, red. E. Polański, Warszawa 2016.
2. R. Przybylska, W. Przyczyna, Pisownia słownictwa religijnego, Tarnów 2011.
3. T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja [część dotycząca ortografii], Warszawa 2008.
4. H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia [część dotycząca odmiany nazw osobowych], Warszawa 2007.
5. Uchwały ortograficzne RJP, http://www.rjp.pan.pl/

Literatura uzupełniająca:
1. Polański E., Skudrzyk A., Słownik pisowni łącznej i rozdzielnej, Gdańsk 2000.
2.M. Bańko, Słownik peryfraz, czyli wyrażeń omownych, Warszawa 2009.
3. M. Bańko, Słownik wyrazów trudnych i kłopotliwych, Warszawa 2010.
4. A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.
5. Pytania i odpowiedzi w internetowych poradniach językowych (PWN oraz poradnie uniwersyteckie).
Kierunek studiów: Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę