Historia i literatura Chin (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Anna Król
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem zajęć jest : C1 - napisanie przez studentów pracy licencjackiej C2 - przygotowanie studentów do egzaminu licencjackiego
Wymagania wstępne
Znajomość języka chińskiego na poziomie średnio-zaawansowanym; wiedza na temat historii, kultury, literatury i sztuki Chin.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA - K_W01 - K_W14
UMIEJĘTNOŚCI - K_U01 - K_U13
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) - K_K01- K_K10
Metody dydaktyczne
wykład, prezentacja, praca własna
Treści programowe przedmiotu
Zasady pisania pracy licencjackiej.
Wykłady z zakresu historii i literatury Chin.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
ocena pracy licencjackiej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Afek, J. (2014). Kulturowe i językowe uwarunkowania chińskich przesądów i tabu. [rozprawa doktorska].
Burski, K. (1995). Tradycje i sztuka kulinarna Chin. Dialog, Warszawa.
Guderian-Czaplińska E., Ziółkowski G. [red], (2005). Mei Lanfang. Mistrz opery pekińskiej. Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław.
Miklós, P., (1987). Malarstwo chińskie. Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa.
Kletowski, P., (2009). Kino Dalekiego Wschodu. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa. Pimpaneau, J., (2001). Chiny. Kultura i tradycje. Tłum. Irena Kałużyńska, Dialog, Warszawa.
Steiner, M., (2013). Chiński teatr xiqu. Interpretacja antropologiczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Szmyt, M., (2007). Współczesna sztuka chińska. Zakład wydawniczy NOMOS, Kraków.
Kierunek studiów: Filologia - sinologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę