Lektura tekstów literackich (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Beata Kołodziej
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1) Learning and understanding Chinese history and culture;
2) Enlarge vocabulary of Chinese language, esp. the idioms;
3) understanding and memorize the famous poems which influence Chinese a lot;
4) set up and consolidate the new habits of tone.
Wymagania wstępne
1) got chinese vocabularies 1500-2000;
2) Attendence more than 80%;
3) Finish the homework in time and independently.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA - K_W03, K_W04, K_W03, K_W05, K_W08, K_W14.

UMIEJĘTNOŚCI - K_U01, K_U02, K_U07, K_U10, K_U11, K_U12, K_U15.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) - K_K01, K_K05, K_K6, K_K11.
Metody dydaktyczne
1) A textbook is chosen for reference;
2) preview the new words and mark the new phonetic;
3) Learn the text, explain the meaning and discuss with the students;
4) Finish the video, movie and writing as homework.
Treści programowe przedmiotu
1) Start from the first literature collection—“Book of Songs” to modern poetry;
2) From Verse to Prose—The Historial
3) The Folk Song—Mulan Ci—Disney cartoon story source;
4) Enjoy the popular songs come from the ancient poems—beside the river;
5) Enjoy the fiction of famous novels
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Attendance 10% + class performance and homework 40% +Final test score 50%
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1) History of Chinese Literature, I, II, III
Kierunek studiów: Filologia - sinologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę