Klasyczny język chiński (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Anna Król
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Zajęcia stanowią wprowadzenie do podstaw klasycznego języka chińskiego, a ich celem jest zdobycie umiejętności czytania tekstów napisanych w języku klasycznym. Główny nacisk zostanie położony na opanowanie podstawowych form gramatycznych, słownictwa oraz form stylistycznych języka klasycznego. Oprócz doskonalenia umiejętności językowych ważną częścią zajęć będzie kontakt z klasycznym językiem chińskim poprzez lekturę specjalnie opracowanych tekstów oryginalnych.
Wymagania wstępne
Wiedza na temat podstawowych zagadnień gramatyki języka chińskiego;
Wiedza na temat historii Chin przedcesarskich.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Po zakończeniu zajęć z przedmiotu student:
W1 ma obszerną wiedzę o klasycznym języku chińskim (jego strukturze, gramatyce, historii, piśmie);
W2 ma świadomość złożonej natury klasycznego języka chińskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Chin;
W3 ma świadomość różnorodności językowej i jej wpływu na sytuację kulturową i polityczną świata.
UMIEJĘTNOŚCI
Po zakończeniu zajęć z przedmiotu student:
U1 posługuje się językiem chińskim na poziomie B2;
U2 potrafi analizować i interpretować teksty źródłowe w klasycznym języku chińskim.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Po zakończeniu zajęć z przedmiotu student reprezentuje następujące postawy:
K1 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;
K2 działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Chin.
Metody dydaktyczne
Metoda podawcza i interaktywna; dyskusja nad niektórymi zagadnieniami; praca w grupach i praca indywidualna dotycząca wybranych zagadnień.
Treści programowe przedmiotu
Teksty dobrane przez prowadzącego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Przygotowanie do zajęć; kolokwium semestralne.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Mair V. H. ed.,The Shorter Columbia Anthology of Traditional Chinese Literature, Columbia University Press, New York 2000.
Kierunek studiów: Filologia - sinologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę