Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 2 (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Amelia Szuba-Wenek
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 4/60
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie na poziomie B1
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
K_W15 ma świadomość kompleksowej natury języka oraz złożoności kompetencji językowej (pisanie, mówienie, poprawna wymowa, rozumienie ze słuchu, gramatyka, leksyka)
K_W16 rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie własnych myśli i poglądów
K_W17 zna różne rejestry języka – potoczny, urzędowy, literacki, a także rejestr języka akademickiego
K_W19 zna historię krajów niemieckojęzycznych i ich aktualną problematykę społeczno-gospodarczo-polityczną
K_W21 orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym odnoszącym się do wszelkich wytworów kultury, literatury, filmu, teatru, muzyki i sztuki niemieckojęzycznej

UMIEJĘTNOŚCI:
K_U03 Student potrafi precyzyjnie, poprawnie i logicznie wyrażać swoje myśli i poglądy w języku niemieckim
K_U04 stosuje różne rejestry języka, potoczny, urzędowy, literacki oraz akademicki
K_U16 potrafi poprawnie pod względem leksykalno-gramatycznym, ortograficznym, interpunkcyjnym, kompozycyjno-stylistycznym redagować różnorodne wypowiedzi pisemne w języku niemieckim
K_U23 umie posługiwać się podstawowymi i fachowymi słownikami jedno- i dwujęzycznymi
K_U24 posiada umiejętność tłumaczenia struktur z jęz. niem. na polski i odwrotnie
K_U20 Student posiada umiejętność komunikowania się w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY):
K_K03 Student rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania znajomości języka niemieckiego
K_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w zespole, przyjmując w nim różne role
Metody dydaktyczne
- praca z podręcznikiem
- ćwiczenie wypowiedzi ustnej
- rozumienie ze słuchu
- ćwiczenie wypowiedzi pisemnej
- ćwiczenia gramatyczne
- tłumaczenie
Treści programowe przedmiotu
Intensywny kurs językowy na poziomie A1-B1.
Praca z serią podręczników DaF kompakt neu A1-B1.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria oceny:
obecność i aktywny udział w zajęciach
przygotowanie w domu na zadany temat, przygotowanie zadanych ćwiczeń
prace pisemne: duże kolokwia, krótkie testy
uzyskanie pozytywnych ocen z testów zaliczeniowych
maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności

ocena bardzo dobra: bardzo dobra znajomość omawianych zagadnień oraz słownictwa, bardzo dobra umiejętność zastosowania ich w praktyce, bardzo dobre oceny z prac pisemnych i udziału w zajęciach;
ocena dobra: dobra znajomość omawianych zagadnień oraz słownictwa, dobra umiejętność zastosowania ich w praktyce, dobre oceny z prac pisemnych i udziału w zajęciach;
ocena dostateczna: słaba znajomość omawianych zagadnień oraz słownictwa, zadowalająca umiejętność zastosowania ich w praktyce, oceny dostateczne z prac pisemnych i udziału w zajęciach;
ocena niedostateczna: nieznajomość omawianych zagadnień oraz słownictwa, brak umiejętności zastosowania ich w praktyce, oceny niedostateczne z prac pisemnych i udziału w zajęciach, liczne nieobecności na zajęciach
Literatura podstawowa i uzupełniająca
DaF kompakt neu A1-B1 Kursbuch/Übungsbuch
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę