Wprowadzenie do procesorów tekstu (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Zuzanna Guty
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – zapoznanie studentów z podstawami prac z dokumentem tekstowym w celu publikacji;
C2 – przedstawienie typowych praktyk redakcyjnych w konstruowaniu i formatowaniu tekstu pomocniczego w różnych typach publikacji; podstawy profesjonalnej edycji tekstów przy użyciu popularnych programów komputerowych;
Wymagania wstępne
W1 - podstawowa znajomość technik informatycznych;
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Efekt 1 – wyjaśnić zasadność stosowania przypisów dolnych lub końcowych w tekstach naukowych i literackich oraz opisać i porównać różne konwencje ich redagowania;
Efekt 2 – opisać elementy bibliografii załącznikowej;
Efekt 3 – opisać działanie najpopularniejszych edytorów i procesorów tekstu w pracy redaktora i edytora;
Efekt 4 – zna najważniejsze skróty klawiszowe procesorów tekstowych;

UMIEJĘTNOŚCI
Efekt 5 – korzystać z zasobów bibliotecznych oraz repozytoriów internetowych w celu dotarcia do literatury fachowej lub pozyskania materiałów źródłowych;
Efekt 6 – zebrać i zredagować bibliografię przedmiotową do określonego zagadnienia;
Efekt 7 – redagować przypisy dolne lub końcowe oraz bibliografię załącznikową w komputerowym edytorze testu (MS Word, Open Office) w zależności od typu edycji;
Efekt 8 – prawidłowo sformatować tekst w procesorze tekstowym ze względu na pełnioną przez niego funkcję;
Efekt 9 ¬– stosować style akapitowe i tworzyć w oparciu o nie automatyczny spis treści;
Efekt 10 ¬– posługiwać się panelami styl, akapit, znaki specjalne, znajdź – zamień;
Efekt 11 ¬– pracować w trybie rejestracji zmian;
Efekt 12 – tworzyć własne skróty klawiszowe;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Efekt 14 – wskazać i wyjaśnić podstawowe błędy edytorskie i drukarskie;
Efekt 15 – potrafi odnieść się do sposobu, w jaki funkcjonuje tekst pomocniczy (przypisy, wyjaśnienia, indeksy, bibliografia, etc.) w różnego typu edycjach utworów literackich;
Efekt 16 – ma świadomość znaczenia poprawnego wprowadzania i formatowania tekstu za pomocą programów komputerowych dla pracy redaktora;
Efekt 17 – zająć stanowisko w kwestii praktyki wydawniczej względem typów publikacji utworów literackich;
Efekt 18 – wskazać możliwości zastosowania pozyskanej wiedzy teoretycznej w działalności praktycznej związanej z pracą redaktora lub edytora;
Efekt 19 – formułować własne sądy w odniesieniu do wybranych zagadnień;
Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny z poziomu pulpitu prowadzącego, ćwiczenia (do przeprowadzenia zajęć zgodnie z celami przedmiotu oraz wymaganiami programowymi niezbędne jest każdorazowe korzystanie z pracowni komputerowej).
Treści programowe przedmiotu
1) Organizacja Writera;
2) fundamentalne funkcje programu i sposoby zaznaczania tekstu;
3) panel znak i panel akapit;
4) tryb znaków ukrytych, znaki formatowania, panel znaki specjalne;
5) tryb śledzenia zmian i komentarzy;
6) panel znajdź – zamień, tworzenie przypisów;
7) style akapitowe;
8) automatyczne generowanie spisu treści;
9) style znakowe;
10) opcje układu strony, stopki, nagłówka, sekcji;
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność studenta na zajęciach dydaktycznych oraz zaliczenie teoretyczno-praktycznego kolokwium końcowego z całości materiału.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
A. Tomaszewska, ABC Word 2016 PL, Helion 2015
Microsoft Word 2013 Krok po kroku, Microsoft Press 2013
A. Wolańska, Edycja tekstów, Warszawa 2008
P. Wimmer, Akademickie narzędzia Microsoft Word 2007 [publikacja internetowa, Ebookpoint.pl]
Kierunek studiów: Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę