Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Stefano Gandini
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Nauka języka włoskiego na poziomie A1-A2
C2 Nabycie czynnej znajomości języka włoskiego w mowie i w piśmie
Wymagania wstępne
brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 student zna zasady gramatycznych języka włoskiego i potrafi je stosować przy tworzeniu wypowiedzi ustnych i pisanych
W2 student potrafi tworzyć krótkie i proste teksty, potrafi wyszukać potrzebne informacje w źródłach włoskojęzycznych;
W3 student potrafi przekazać w prosty sposób informacje, stosując odpowiedni rejestr
W4 student potrafi tworzyć poprawnie gramatycznie wypowiedzi pisane
W5 student potrafi tworzyć poprawnie różne formy tekstów pisanych z zakresu wybranych zagadnień


UMIEJĘTNOŚCI
U1 Student wykazuje się praktyczną i teoretyczną znajomością języka włoskiego
U2 student potrafi definiować oraz opisywać zagadnienia poruszane na zajęciach,
U3 potrafi wykorzystać zdobyte informacje teoretyczne w praktycznej analizie tekstu
U4 student zna terminologię z zakresu wybranych zagadnień
U5 student potrafi wyszukiwać potrzebne informacje w źródłach włoskojęzycznychKOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 student potrafi wykorzystywać nabyte umiejętności
K2 student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K3 student rozumie potrzebę rozwoju kompetencji językowych
K4 Student potrafi porozumiewać się i wypowiadać na wybrane tematy oraz przedstawiać własny punkt widzenia
K5 potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania
Metody dydaktyczne
Metody podające: wykład, objaśnienie.
Metody aktywizujące: dyskusja, inscenizacja.
Treści programowe przedmiotu
1. Il verbo essere, avere, l’indicativo presente (coniugazione regolare).
2. L’indicativo presente – coniugazione irregolare
3. L’articolo determinativo, l’articolo indeterminativo
4. Il genere dei nomi, il plurale dei nomi
5. Gli aggettivi, gli aggettivi e i pronomi possessivi, gli aggettivi dimostrativi, i pronomi dimostrativi
6. Le preposizioni articolate, le preposizioni di luogo
7. Le preposizioni e altre espressioni di luogo
8. Le preposizioni di tempo
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na ocenę 2:
Student nie uczestniczy w zajęciach, nie zalicza testów kontrolnych (poprawność poniżej 65%), nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.
Na ocenę 3:
Student biernie uczestniczy w zajęciach; wykonuje ćwiczenia językowe na polecenie prowadzącego; uzyskuje zaliczenia z testów kontrolnych (poprawność: 65%-79%)
Na ocenę 4:
Student czynnie uczestniczy w zajęciach; poprawnie wykonuje zadania i wykazuje chęć współpracy z grupą i prowadzącym; uzyskuje zaliczenia z testów kontrolnych (poprawność: 80%-91%)
Na ocenę 5:
Student aktywnie uczestniczy w zajęciach; bierze udział w dyskusjach; potrafi wykorzystać kompetencje językowe w praktyce.
Uzyskuje zaliczenia z testów kontrolnych (poprawność: 92%-100%)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Cozzi N., Federico F., Tancorre A., Caffè Italia 1, Recanati 2005.
Gianluca A., Italiano per modo di dire. Esercizi su espressioni, proverbi e frasi idiomatiche, Alma Edizioni, Firenze, 2008.
Latino A., Muscolino M., Una grammatica italiana per tutti 1, Edilingua, Roma 2007.
Mezzadri M., Grammatica essenziale della lingua italiana, Guerra Edizioni, Perugia 2000.
Nocchi S., Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, Firenze 2006.
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę