Populacja, liczby i idee (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Piotr Rachwał
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat krajobrazu demograficznego współczesnej Polski i świata, a także uświadomienie odbiorcom złożoności procesów ludnościowych i ich wpływu na różnorodne sfery życia człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętej turystyki.
Wymagania wstępne
Brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W_01 Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu fakty i procesy stanowiące podstawową wiedzę w zakresie przemian ludnościowych, zarówno w aspekcie historycznym jak i sytuacji współczesnej K_W01
W_02 Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej dotyczącej demografii i demografii historycznej K_W04
W_03 Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane elementy z podstaw wiedzy z zakresu krajoznawstwa i turystyki kulturowej K_W10


UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Absolwent potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności oraz planować działania na przyszłość dotyczące własnego rozwoju K_U04
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Metody dydaktyczne
Wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny Obserwacja, egzamin Raport z obserwacji/Karta egzaminacyjna
Treści programowe przedmiotu
Po zaliczeniu wykładu student posiada wiedzę na temat sytuacji demograficznej współczesnego świata, a szczególnie Polski. Potrafi opisać procesy ludnościowe zachodzące na terenie naszego kraju i umieścić je w szerszym spektrum przemian ludnościowych, a także wyrazić swoją opinię o nich. Umie definiować zjawiska o charakterze masowym. Ma świadomość przemian demograficznych zachodzących w Polsce i innych rejonach świata, oraz ich wpływu na kształtowanie różnych sfer życia człowieka, zwłaszcza turystyki. Treści:
Populacja i jej kategorie.
Główne nurty teoretyczne w demografii.
Źródła i problemy badawcze w analizie przemian ludnościowych.
Rozwój liczebny i rozmieszczenie ludności świata.
Rozwój liczebny i rozmieszczenie ludności Polski.
Transformacja demograficzna.
Ogólna charakterystyka struktury ludności świata według kryterium języka i narodowości.
Starzenie się społeczeństw.
Ruch wędrówkowy i naturalny ludności.
Predykcje procesów ludnościowych na świecie i w Polsce.
Wpływ przemian demograficznych na turystykę.
Statystyka ruchu turystycznego w Polsce.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin ustny, na podstawie treści omówionych na wykładzie oraz wskazanej literatury przedmiotu. Student odpowiada na trzy wylosowane pytania.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Holzer J. Z., Demografia, Warszawa 2008 (i późniejsze wydania); J. Balicki, E. Frątczak, Ch. B. Nam, Przemiany ludnościowe, fakty- interpretacje- opinie, Warszawa 2007.
Literatura uzupełniająca
D. Szymańska, Geografia osadnictwa, Warszawa 2013;
Społeczny wymiar turystyki, red. Elżbieta Kościk\", Wrocław 2011.; William Stanton\'s, The Rapid Growth of Human Populations 1750-2000: Histories, Consequences, Issues, Nation by Nation, 2003; M. Okólski, Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Warszawa 2004; Ekonomika turystyki, red., A. Panasiuk, Warszawa 2006.
Kierunek studiów: Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem