Wstęp do antropologii kulturowej (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Tomasz Panfil
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C 1. Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w zagadnienia współczesnej antropologii kultury i zaznajomienie ich z głównymi kategoriami antropologiczno-kulturowymi;
C 2. Wykształcenie umiejętności analizy zjawisk kultury i przygotowanie do wykorzystywania w pracy zawodowej zdobytej wiedzy.
Wymagania wstępne
Nie ma
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02 zna podstawową terminologię antropologii kulturowej
K_W04 ma uporządkowaną wiedzę w zakresie antropologii kulturowej
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 umie samodzielnie zdobywać wiedzę związaną z antropologią społeczną
K_U04 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk antropologicznych i wyciąga wnioski; w praktyczny sposób wykorzystuje je w pracy zawodowej.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, w tym także w zakresie zdobywania i pogłębiania wiedzy na temat antropologii społecznej
K_K02 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
Metody dydaktyczne
Wykład połączony z dyskusją i studiami nad wybranymi przypadkami; prezentacja multimedialna
Treści programowe przedmiotu
W czasie wykładu studenci poznają następujące zagadnienia:
1. Antropologia. Narodziny i rozwój dyscypliny. Przedstawienie programu zajęć; wymagań i warunków zaliczenia;
2. Definicje kultury – podstawowe kategorie kultury;
3. Człowiek/Osoba/Ciało;
4. Społeczność – grupa – więzi grupowe;
5. Rodzina – ród – stosunki krewniacze - małżeństwo;
6. Praca – wyżywienie – przetrwanie;
7. Komunikacja z innymi;
8. Czas;
9. Przestrzeń;
10. Religia i rytuały religijne;
11. Ekspresja emocji poprzez kulturę;
12. Narzędzia obserwacji i budowania wiedzy: bezpośrednia, pośrednia, inne;
13. Używanie wiedzy – konstrukcja opowieści z wykorzystaniem wiedzy antropologicznej;
14. Swój/obcy – wartościowanie w antropologii;
15. Podsumowanie: pożytki płynące z wiedzy i umiejętności.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Opanowanie materiału z wykładów i umiejętność wykonania prostych zadań interpretacyjnych w zakresie antropologii kultury. Obecność na wykładach i udział w dyskusji, zdanie egzaminu ustnego
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:

Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencwel, Warszawa 2001;
Barthes Roland, Mitologie, przeł. A. Dziadek, Warszawa 2000;
Czas w kulturze, wybrał i przeł. A. Zajączkowski, Warszawa 1988;
Geertz Clifford, Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, przeł. Z. Pucek, Kraków2003;
Zajączkowski Andrzej, Muntu dzisiaj. Studium afrykanistyczne, Warszawa 1970.

Literatura uzupełniająca:

Barker Chris, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, przeł. A Sadza, Kraków 2005
Barnard Alan, Antropologia. Zarys teorii i historii, przeł. S. Szymański, wstępem opatrzyła J. Tokarska-Bakir, Warszawa 2006;
Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, wyboru dokonali i przedmową poprzedzili Marian Kempny, E. Nowicka, Warszawa 2003;
Barth Fridik, Gingrich Andre, Parkin Robert, Silverman Sydel, Antropologia. Jedna dyscyplina, cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska, przekład J. Tegnerowicz, Kraków 2007;
Belting Hans, Obraz i kult. Historia obrazu przed epoką sztuki, przeł. T. Zatorski, Gdańsk 2010;
Belting Hans, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, przeł. M. Bryl, Kraków 2007;
Bowie Fiona, Antropologia religii. Wprowadzenie, przeł. K. Pawluś, Kraków 2008;
Burszta Wojciech J., Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Warszawa 1998;
Deliège Robert, Historia antropologii. Szkoły, autorzy, teorie, przeł. K. Marczewska, Warszawa 2011;
Domańska Ewa, Mikrohistorie. Spotkania w międzyczasach, Poznań 1999;
Eller Jack David, Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, tłum. A. Gąsior – Niemiec, Kraków 2012;
Freedberg David, Potęga wizerunków. Studia z historii i teorii oddziaływania, przeł. E. Klekot, Kraków 2005;
Geertz Clifford, Interpretacja kultur, Wybrane eseje, przeł. M. Piechaczek Kraków 2009;
Geertz Clifford, Wiedza lokalna, przeł. D. Wolska Kraków 2005;
Kuper Adam, Kultura. Model antropologiczny, przeł. I. Kołbon, Kraków 2005;
Morin Edgar, Kino i wyobraźnia, przeł. K. Eberhardt, Warszawa 1975;
Nowicka Ewa, Świat człowieka – świat kultury. Systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej, Warszawa 1991;
Reinhard Wolfgang, Życie po europejsku. Od czasów najdawniejszych do współczesności, tłum. J. Antkowiak, Warszawa 2009;
Said Edward W., Orientalizm, przeł. W. Kalinowski, Warszawa 1991;
Stomma Ludwik, Antropologia kultury wsi polskiej XIX w., Warszawa 1986.
Tradycja wynaleziona, red. E. Hobsbawm i T. Ranger, Kraków 2008.
Turner Victor, Turner Edith L. B., Obraz i pielgrzymka w kulturze chrześcijańskiej, przeł. E. Klekot, Kraków 2009.
Wolf Eric R., Europa i ludy bez historii, przeł. W. Usakiewicz, Kraków 2009.
Kierunek studiów: Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę