Wstęp do literaturoznawstwa (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1-poznanie różnych rodzajów badań literaturoznawczych; teoria i praktyka dzieła literackiego;
C2-dzieło literackie jako akt komunikacji; procesy historycznoliterackie;
C3-geneza, interpretacja, odbiór dzieła literackiego, powiązania między literaturą i sztuką ;
Wymagania wstępne
W1-znajomość języka łacińskiego i greckiego;
W2-podstawowa wiedza z zakresu teorii i historii literatury.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W05-Student ma podstawową wiedzę o literaturze starożytnej, obejmującą jej periodyzację, genologię oraz klasyczne kanony twórców;
K_W06-Student ma podstawową wiedzę o literaturze wczesnonowożytnej, obejmującą jej periodyzację, genologię oraz klasyczne kanony twórców;
K_W07-Student ma podstawową wiedzę o transmisji i recepcji literatury klasycznej na grunt literatury światowej oraz szeroko pojętej kultury współczesnej (media, teatr, film, architektura, muzyka, sztuka);
K_W08-Student ma podstawową wiedzę o tradycji krytycznoliterackiej w kształtowaniu historii literatury; znajomość podstawowej terminologii krytycznej;
K_W09-Student ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w dziedzinie literaturoznawstwa;

UMIEJĘTNOŚCI
K_U04-Student potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego;
K_U07-Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz poczuciem obowiązku i samodyscypliny;
K_U10-Student umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkowa konwencję poznawanych utworów oraz dokonać ich analiz i interpretacji z użyciem podstawowej terminologii krytycznej i trafnych metod;
K_U11-Student potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów i wytworów antycznej kultury materialnej i literackiej oraz przeprowadzić ich krytyczna analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym, wartości artystycznej i poznawczej;
K_U13-Student posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
-K_K01/ ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju/ H1A_K01;
-K_K02/ wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych/ H1A_K03;
-K_K03/ ma świadomość wagi refleksji na tematy etyczne związane z własną pracą, odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz konieczności przestrzegania zasad kodeksu etycznego/ H1A_K02, H1A_K04;
-K_K05/ ma świadomość znaczenia nauk o starożytności dla utrzymania i rozwoju więzi społecznej na różnych poziomach/ H1A_K05.
Metody dydaktyczne
Na zajęciach będą stosowane następujące metody dydaktyczne:
a) wykład konwersatoryjny;
b) referaty do indywidualnego przygotowania przez studentów;
c) sprawdzian w formie pytań opisowych na koniec semestru.
Do oceny końcowej wliczają się wyniki sprawdzianu, frekwencja oraz aktywność na zajęciach.
Treści programowe przedmiotu
Na zajęciach studenci poznają różne teorie badań literackich, teorię dzieła literackiego i jego odbioru. Podczas zajęć zostaną omówione m.in. takie zagadnienia jak: kompetencje literaturoznawstwa, co to jest literatura?, podstawowe kategorie badawcze w literaturze, podstawowe pojęcia z zakresu poetyki i teorii literatury, dzieło literackie jako akt komunikacji, podstawowe rodzaje literackie – ich narodziny i rozwój, gatunki literackie w antyku i obecnie, teoria procesu historycznoliterackiego, kategorie estetyczne; podstawowe tropy i figury retoryczne.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na ocenę 5:
-efekty w zakresie wiedzy:
K_W01/ Student ma podstawową wiedzę o językach klasycznych, ich powstaniu i rozwoju;
K_W02/ Student zna gramatykę i leksykę obu języków klasycznych w stopniu podstawowym;
K_W04/ Student ma podstawową wiedzę językoznawczą;
-efekty w zakresie umiejętności:
K_U05/ Student potrafi czytać i tłumaczyć proste teksty greckie;
-efekty w zakresie kompetencji społecznych:
K_K01/ Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju;

Na ocenę 4:
-efekty w zakresie wiedzy:
K_W01/ Student ma podstawową wiedzę o językach klasycznych, ich powstaniu i rozwoju;
K_W02/ Student zna gramatykę i leksykę obu języków klasycznych w stopniu podstawowym;
-efekty w zakresie umiejętności:
-K_U04/ Student potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego;
-K_U05/ Student potrafi czytać i tłumaczyć proste teksty greckie;

Na ocenę 3:
-efekty w zakresie wiedzy:
K_W02/ Student zna gramatykę i leksykę obu języków klasycznych w stopniu podstawowym;
-efekty w zakresie umiejętności:
K_U04/ Student potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego;
K_U05/ Student potrafi czytać i tłumaczyć proste teksty greckie;

Na ocenę 2: Student nie posiada wiedzy oraz umiejętności wymaganych do zaliczenia przedmiotu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Teksty źródłowe:
-Arystoteles, Poetyka, przełożył i opracował H. Podbielski, Wrocław 1989
-Horacy, Sztuka poetycka [w:] Horacy, Dzieła wszystkie, t. II, tłum. J. Sękowski, oprac. O. Jurewicz, Warszawa 2000
-Trzy poetyki klasyczne. Arystoteles, Horacy, Pseudo-Longinos, przełożył, wstępem i objaśnieniami opatrzył T. Sinko, Wrocław 1951
-Burzyńska A., Markowski M. P. (2006): Teorie literatury XX wieku. Antologia. Podręcznik. Kraków.

Opracowania:
- Burzyńska A., Markowski M. P. (2006): Teorie literatury XX wieku. Podręcznik. Kraków.
- Elżbieta Sarnowska Temeriusz (1985): Zarys dziejów poetyki od starożytności do XVII wieku. Warszawa.
- Zofia Mitosek (1995): Teorie badań literackich. Warszawa.
- Jonathan Culler (1998): Teoria literatury. Warszawa.
-Głowiński, Okopień-Sławińska, Sławiński J. (1967): Zarys teorii literatury. Warszawa.
- Korwin-Piotrowska D. (2011): Poetyka. Przewodnik po świecie tekstów. Kraków.
- Handke R. (2008): Poetyka dzieła literackiego. Warszawa.
- Wellek R., Warren A. (1970): Teoria literatury. Warszawa.
- Stoff A., Cyzman M. (red.) (2003): Z teorii dzieła literackiego. Toruń.
- Michał Głowiński i in. (1998): Słownik terminów literackich. Wrocław.
-Wysołuch S., Przymuszała B. (red.) (2009): Ruchome granice literatury. W kręgu teorii kulturowej. Warszawa.
Kierunek studiów: Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę