Praktyczna nauka języka łacińskiego II (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Alicja Narecka
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - ćwiczenie tłumaczenia zdań z języka łacińskiego na polski.
C 2 - ćwiczenie umiejętności rozpoznawania zjawisk gramatycznych języka łacińskiego
C 3 - ćwiczenie poprawnego pod względem stylistycznym przekładu na język polski
C 4 - poszerzanie znajomości słownictwa łacińskiego
Wymagania wstępne
Znajomość podstaw gramatyki łacińskiej i zasad tłumaczenia tekstu.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W 1 - Student umiejętnie wymienia elementy budowy zdania łacińskiego
W 2 - Student prezentuje podstawowe słownictwo łacińskie
W 3 - Student prezentuje fleksję łacińską i podstawowe zasady składni łacińskiej
UMIEJĘTNOŚCI
U 1 – Student poprawnie tłumaczy pojedyncze i złożone zdania łacińskie
U 2 - Student umiejętnie rozpoznaje podstawowe zjawiska gramatyczne
U 3 - Student właściwie buduje zdanie polskie
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K 1 - Student potrafi pracować w grupie
K 2 - Student wykorzystuje poprawną argumentację w przekonywaniu kolegów do proponowanej wersji tłumaczenia
K 3 - Student samodzielnie rozwiązuje problemy wynikłe w trakcie pracy nad tłumaczeniem
Metody dydaktyczne
Tłumaczenie oryginalnego tekstu łacińskiego, kolokwium pisemne i ustne obejmujące zakresem materiał związany z przetłumaczonym tekstem.
Treści programowe przedmiotu
Tłumaczenie Vita Hannibalis Korneliusza Neposa.
Informacje o stylu Neposa i realiach historycznych dotyczących tłumaczonego tekstu.
Wyjaśnianie zjawisk gramatycznych i składniowych specyficznych dla tłumaczonego tekstu.
Wspólna praca ze słownikiem.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Obecność na zajęciach, obserwacja samodzielności pracy studenta, aktywność studenta, kolokwium ustne i pisemne.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Cornelii Nepotis Liber de excellentibus ducibus exterarum gentium. Usui scholarum accommodavit Franciscus Patočka, Pragae: In Aedibus I. L. Kober, 1903.
Literatura uzupełniająca:
Słownik łacińsko-polski T. 1-5 / pod red. Mariana Plezi. Warszawa: PWN, 1998-1999.
Gramatyki łacińskie w języku polskim, zwłaszcza Samolewicz Z., Sołtysik T., Składnia łacińska, wydanie poprawione pierwsze, oprac. K. Bielawski i A. Gorzkowski, Bydgoszcz: Wydawnictwo Homini 2000.
Kierunek studiów: Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę