Praktyczna nauka języka łacińskiego I (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Agnieszka Strycharczuk
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 4/60
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Pogłębianie znajomości języka łacińskiego, tj. ugruntowanie wiadomości z fleksji, poszerzanie zasobu słownictwa, rozwijanie umiejętności przeprowadzania wnikliwej analizy składniowej zdań łacińskich.
C2 - Kształtowanie umiejętności tłumaczenia z języka łacińskiego na polski, polegającego na zastępowaniu łacińskich struktur składniowych odpowiednimi strukturami polskimi.
C3- Zapoznanie studentów z jednym z najważniejszych tekstów literatury łacińskiej okresu klasycznego, tj. Commentarii de bello Gallico G. J. Cezara.
Wymagania wstępne
W1 - Podstawowe wiadomości z fonetyki, fleksji i składni łacińskiej.
W2 - Podstawowe umiejętności przekładu tekstów łacińskich.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student dysponuje ugruntowaną wiedzą nt. fleksji łacińskiej, a także obszernym zasobem słownictwa. (K_W01, K_W02, K_W03)
2. Student ma usystematyzowane wiadomości w zakresie składni łacińskiej oraz wiedzę nt. charakterystycznych różnic między łacińskim i polskim systemem składniowym oraz nt. najważniejszych reguł szyku w języku łacińskim i mechanizmów służących spajaniu zdań w tekst. (K_W01, K_W02, K_W03)

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student dysponuje praktyczną znajomością gramatyki i słownictwa języka łacińskiego, która umożliwia mu lekturę oryginalnych tekstów łacińskich. (K_U02, K_U03, K_U04, K_U05)
2. Student posiada umiejętność identyfikowania i tworzenia łacińskich form fleksyjnych, umie przeprowadzić wnikliwą analizę składniową rozbudowanych zdań łacińskich. (K_U02, K_U03, K_U04, K_U05)
3. Student potrafi dokonać przekładu tekstu łacińskiego z uwzględnieniem różnic strukturalnych między łaciną a językiem polskim. (K_U02, K_U03, K_U04, K_U05)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student jest zdolny do podjęcia dyskusji nt. interpretacji zagadnień gramatycznych. (K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05)
2. Rozumie potrzebę porządkowania i pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie języka łacińskiego. (K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05)
Metody dydaktyczne
Praca z tekstem, mająca charakter ćwiczeniowy. Studenci zobligowani są do wcześniejszego przygotowania wyznaczonego fragmentu tekstu pod kątem leksykalnym (przyswojenie sobie znaczenia i form podstawowych imion i czasowników), fleksyjnym (umiejętność odmiany nowych wyrazów) i składniowym (propozycja analizy składniowej). Te kroki prowadzić mają do przedstawienia wstępnego przekładu i wykazania, że tekst jest przez studenta należycie rozumiany. Oprócz aspektu językowego, na który kładzie się szczególny nacisk, od studenta wymaga się również przygotowania realiów historycznych, geograficznych, kulturowych itp., związanych z omawianym tekstem.
Treści programowe przedmiotu
Lektura VIIksięgi Commentarii de bello Gallico G. J. Cezara (poprzedzona wprowadzeniem nt. autora i dzieła), polegająca na:
1. czytaniu i wstępnym tłumaczeniu poszczególnych zdań
2. przeprowadzaniu wnikliwej analizy gramatycznej przetłumaczonego zdania: identyfikowanie form fleksyjnych poszczególnych leksemów i interpretowanie ich funkcji składniowych z wykorzystaniem terminologii stosowanej w gramatyce łacińskiej, identyfikowanie zdań tworzących wypowiedzenia złożone
3. proponowaniu zmodyfikowanego przekładu zdania, uwzględniającego jego interpretację składniową (która umożliwia dokonanie wyboru najodpowiedniejszych polskich konstrukcji gramatycznych), odmienne w łacinie i polszczyźnie reguły szyku, a także występujące w wypowiedzeniach elementy \\\\\\\"ponadzdaniowe\\\\\\\", czyli wykładniki spójności tekstu (m.in. spójniki współrzędne, tzw. połączenia względne czy zaimki anaforyczne).
Ćwiczenia usprawniające rozpoznawanie i bezbłędne tłumaczenie najczęściej występujących konstrukcji składniowych( A.C.I.,N.C.I., Ablativus Absolutus, coniugatio periphrastica activa et passiva etc)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie dysponuje dostateczną wiedzą z zakresu fleksji, składni i leksyki języka łacińskiego.
(U) - Student nie posiada wystarczającej praktycznej znajomości języka łacińskiego umożliwiającej mu czytanie oryginalnych tekstów łacińskich.
(K) - Student na zajęciach prezentuje postawę bierną; nie wykazuje zainteresowania poznawaniem języka łacińskiego.

Ocena dostateczna
(W) - Student dysponuje wystarczającą wiedzą z zakresu fleksji, składni i leksyki języka łacińskiego.
(U) - Student posiada wystarczającą praktyczną znajomość języka łacińskiego, by z niewielką pomocą prowadzącego zajęcia czytać oryginalne teksty łacińskie o średnim stopniu trudności; radzi sobie z identyfikowaniem i tworzeniem form fleksyjnych i z analizą składniową mniej skomplikowanych zdań łacińskich.
(K) - Student zachęcony przez prowadzącego zajęcia bierze udział w dyskusji nt. przekładu i interpretacji gramatycznej analizowanego tekstu; wykazuje chęć pogłębiania znajomości języka łacińskiego.

Ocena dobra
(W) - Student wykazuje dobrą znajomość fleksji, leksyki i składni łacińskiej oraz dostrzega różnice strukturalne między łaciną a językiem polskim.
(U) - Student ma dobrą praktyczną znajomość języka łacińskiego, pozwalającą mu na czytanie oryginalnych tekstów łacińskich o dość dużym stopniu trudności; dobrze radzi sobie z identyfikowaniem i tworzeniem form fleksyjnych i z analizą składniową zdań łacińskich; potrafi dokonać przekładu z uwzględnieniem różnic strukturalnych między językiem łacińskim a językiem polskim.
(K) - Student chętnie uczestniczy w dyskusji nt. przekładu i interpretacji gramatycznej analizowanego tekstu; dostrzega potrzebę porządkowania i pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności.

Ocena bardzo dobra
(W) - Student dysponuje usystematyzowaną i ugruntowaną wiedzą z zakresu fleksji i składni łacińskiej; doskonale zdaje sobie sprawę z różnic strukturalnych między łaciną a językiem polskim; ma duży zasób słownictwa w języku łacińskim.
(U) - Student ma bardzo dobrą praktyczną znajomość języka łacińskiego, pozwalającą mu na czytanie oryginalnych tekstów łacińskich o dużym stopniu trudności; nie ma żadnych problemów z identyfikowaniem i tworzeniem form fleksyjnych i z dogłębną analizą składniową rozbudowanych zdań łacińskich; potrafi dokonać bardzo dobrego przekładu, doskonale rozumiejąc i oddając różnice strukturalne między językiem łacińskim a językiem polskim.
(K) - Student inicjuje merytoryczną dyskusję dotyczącą przekładu i interpretacji gramatycznej analizowanego tekstu; doskonale rozumie potrzebę porządkowania i pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Tekst źródłowy: wydany przez Teubnera.
Komentarz: Greenough J. B. , D\\\\\\\'Ooge B. L., Daniell M. G., Commentary on Caesar\\\\\\\'s Gallic War, Boston: Ginn and Company 1898.
Słowniki: Dąbrowski K., Słownik do pamiętników o wojnie galijskiej z licznymi rysunkami, Warszawa: Wyd. M. Arcta 1917.
Słownik łacińsko-polski, t.1-5, red. M. Plezia, Warszawa: PWN 1998–1999.
Mały słownik polsko - łaciński,red. L. Winniczuk,Warszawa ; PWN 1994
Gramatyki: Samolewicz Z., Sołtysik T., Składnia łacińska, wydanie poprawione pierwsze, oprac. K. Bielawski i A. Gorzkowski, Bydgoszcz: Wydawnictwo Homini 2000.
Wikarjak J., Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa: PWN 1978.
Sinko T., Gramatyka łacińska, Lwów-Warszawa 1932.

Literatura uzupełniająca:
Gajusz Juliusz Cezar, Wojna galijska, przeł. i oprac. E. Konik, Wrocław: Ossolineum – Warszawa: DeAgostini 2004, seria Arcydzieła Kultury Antycznej.
Mikołajczak A. W., Cezara wojna galijska, ilustracje J. Stróżyk, Wrocław: Wyd. Dolnośląskie 1996, seria Antyczne Dziedzictwo Europy. Biblioteka Rzymska.
Kumaniecki K., Literatura rzymska. Okres cyceroński, Warszawa: PWN 1977.
Kumaniecki K., Cyceron i jego współcześni, Warszawa: Czytelnik 1989.
Iwonna Salamonowicz - Górska, Ćwiczenia z języka łacińskiego, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2002.
B. Gładkowska, A. Stachowicz- Garstka, M. Zawadzka, Cornu copiae, ćwiczenia łacińskie dla szkół średnich i wyższych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa 2015.
Hanna Appel, Bis repetita placent, Toruń: Wydawnictwo UMK 2000.
Kierunek studiów: Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę