Przemiany współczesnej polszczyzny (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wykształcenie świadomego użytkownika polszczyzny, potrafiącego uzasadnić swoje sądy o języku.
Wymagania wstępne
Ćwiczenia obowiązkowe dla studentów II roku studiów magisterskich o profilu językoznawczym
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Systematyzacja wiedzy nt. przeobrażeń w systemie gramatycznym i leksykalnym polszczyzny oraz przekształceń w obrębie stylów funkcjonalnych i tradycyjnych dyskursów
2. Przyswojenie informacji nt. nowych zachowań komunikacyjnych.

UMIEJĘTNOŚCI
1. Umiejętność oceny zjawisk językowych, tekstowych i komunikacyjnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Uwrażliwienie na estetykę i etykę wypowiedzi.
Metody dydaktyczne
Podające, warsztatowe.
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe dotyczą m.in. zmian zachodzących w systemie gramatycznym (podsystemy fonetyczny, morfologiczny, syntaktyczny) i leksykalnym, przekształceń w obrębie stylów funkcjonalnych i tradycyjnych dyskursów (język religijny, język polityki i inne) oraz nowych zachowań komunikacyjnych (nowe gatunki, norma grzecznościowa). Szczegółowemu omówieniu poddane zostaną wybrane zjawiska językowe, tekstowe i komunikacyjne.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Aktywny udział w zajęciach i zaliczenie pracy pisemnej (opis wybranego zjawiska z zakresu treści programowych).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Kraków 1999; Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju, red. S. Dubisz, S. Gajda, Warszawa 2001; K. Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia. Rzeszów 2001; Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001; Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian, red. J. Mazur, Lublin 2000; Język w mediach masowych, red. J. Bralczyk, Warszawa 2000; Język perswazji publicznej, red. K. Mosiołek-Kłosińska, T. Zgółka, Poznań 2003; M. Marcjanik, Polska grzeczność językowa, Kielce 1997; Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2001; Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, t. I. red. A. Naruszewicz-Duchlińska, M. Rutkowski, Olsztyn 2006; Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, t. II. red. M. Rutkowski, K. Zawilska, Olsztyn 2008; Nowe zjawiska w języku i tekście, t. III. Kontekst a komunikacja, red. I. Matusiak-Kempa, S. Przybyszewski, Olsztyn 2011;
Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, t IV. Metafory i amalgamaty pojęciowe, red. I. Matusiak-Kempa, M. Cichmińska, Olsztyn 2012; Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, t V. Frazeologizmy, red. I. Kosek, R. Makarewicz, K. Zawilska, Olsztyn 2015; Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury, red. K. Ożóg, E. Oronowicz-Kida, Rzeszów 2006; Przeobrażenia w języku i komunikacji medialnej na przełomie XX i XXI w., red. M. Karwatowska, A. Siwiec, Chełm 2010.
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę