Geografia turystyczna Polski (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Marek Okoń
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Zapoznanie studentów z regionami turystycznymi Polski.
Wymagania wstępne
Ogólna wiedza z geografii Polski oraz umiejętność lokalizacji najważniejszych danych na mapie.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W03 Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu turystyki Polski
K_W04 Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji szczegółową wiedzę z zakresu geografii turystycznej Polski ujętych w programie studiów w IH KUL
K_W05 Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach turystyki z innymi naukami humanistycznymi, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych
K_W06 Ma wiedzę o współczesnych dokonaniach obejmującą wybrane obszary turystyki i krajoznawstwa
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie geografii turystycznej Polski. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy
K_U03 Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową
K_U04 Posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych
K_U05 Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury właściwych dla historii, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym
K_U06 Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
K_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
K_K05 Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego róznych regionów Polski
Metody dydaktyczne
Prezentacja regionów turystycznych Polski z zastosowaniem środków multimedialnych; praca z mapą; różnorodne dane statystyczne dotyczące turystyki w Polsce.
Treści programowe przedmiotu
Umiejętność rozróżnienia pojęcia region geograficzny a region turystyczny; szczegółowa charakterystyka następujących regionów turystycznych Polski: Pobrzeże Bałtyku; Pojezierze Pomorskie, Pojezierze Warmińsko-Mazurskie, Pojezierze Wielkopolskie, Szlak Piastowski, Ziemia Lubuska, Kujawy, Podlasie, Mazowsze, Ziemia Lubelska, Kielecczyzna, Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Małopolska, Podkarpacie, Sudety, Karpaty (Beskidy, Tatry, Pieniny, Bieszczady);
Parki Narodowe w Polsce.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kolokwia sprawdzające po realizacji materiału z poszczególnych części tzw. geografii regionalnej Polski; sprawdzanie umiejętności posługiwania się mapą.
Kryteria oceniania podawane są zawsze na arkuszach kolokwialnych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Kruczek Z., Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Kraków 2010.
Różycki P., Zarys wiedzy o turystyce, Kraków 2009.
Kruczek Z., Zmyślony P., Regiony Turystyczne, Kraków 2010.
Balińska A., Sieczko A., Zawadka J., Turystyka. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2014.
Okoń M., Beskidy - część wschodnia. Beskid Niski, Bieszczady i ich Pogórza, Kraków 1987.
Kierunek studiów: Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem