Historia polityczna wybranych państw europejskich (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Mieczysław Ryba
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Zapoznanie słuchaczy z kluczowymi epokami w dziejach wybranych państw europejskich, z najważniejszymi faktami i przełomowymi momentami w ich politycznej historii.
C2. Ukazanie specyfiki i swoistości dziejów wybranych państw europejskich w wymiarze politycznym.
C3. Wskazanie wpływu zaistniałych w przeszłości wydarzeń i procesów dziejowych na współczesne oblicze omawianych państw.
Wymagania wstępne
1. Ogólna orientacja w zagadnieniach historii politycznej Europy.
2. Umiejętność czytania mapy historycznych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W01. Student zna podstawowe fakty z dziejów Eurpy, wyjaśnia pojęcia i terminy z zakresu historii politycznej [odniesienie do K_W03]
W02. Student zauważa i rozpoznaje powiązania polityki poszczególnych państw z ich położeniem geograficznym, stosunkami społecznymi, gospodarczymi, demograficznymi i zasadami ustrojowymi. poszczególnych państw. Wskazuje zasadnicze etapy dziejów politycznych tych państw, wyjaśnia przyczyny zmian ich granic i znaczenia na arenie międzynarodowej. Definiuje i opisuje ich formy ustrojowe w poszczególnych okresach historycznych. [odniesienie do K_W05]
W03. Student zna podstawowe metody analizy i interpretacji źródeł do historii politycznej państw europejskich [odniesienie do K-W07]
UMIEJĘTNOŚCI
U01. Student potrafi samodzielnie dotrzeć do fachowej literatury, skorzystać z pomocy internetowych w celu zdobywania i rozwijania umiejętności z zakresu historii politycznej państw europejskich. [odniesienie do K_U03]
U02. Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę, posługiwać się językiem naukowym, operować pojęciami naukowymi z zakresu historii politycznej [odniesienie do K_U04]
U03. Student nabywa umiejętność jasnego i logicznego wyrażania swoich myśli, posługuje się argumentami własnymi oraz odwołuje się do ustaleń badaczy. Potrafi przygotować wystąpienie ustne w języku polskim. W celu przygotowania wystąpienia wykorzystuje zdobytą już wiedzę oraz różnorodne źródła informacji [odniesienie do K_U06]
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K01. Student pracuje samodzielnie lub w zespole, występuje w różnych rolach, jest aktywny i zaangażowany w dyskusję. [odniesienie do K_K03]
K02. Student docenia znaczenie polityki, rozumie rolę uwarunkowań geopolitycznych w historii i funkcjonowaniu państw. [odniesienie do K-K05]
Metody dydaktyczne
Wykład tradycyjny z wykorzystaniem map oraz obrazów wyświetlanych przy użyciu rzutnika multimedialnego.
Treści programowe przedmiotu
1. Wprowadzenie: główne etapy dziejów politycznych kontynentu europejskiego od starożytności do czasów obecnych.
2. Dzieje polityczne Hiszpanii
3. Dzieje polityczne Francji
4. Dzieje polityczne Niemiec
5. Dzieje polityczne Wielkiej Brytanii
6. Dzieje polityczne Włoch
7. Dzieje polityczne Rosji
8. 8. Dzieje polityczne państw nordyckich
9. Dzieje polityczne państw Europy Środkowo-Wschodniej
10. Dzieje polityczne państw bałkańskich
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
- J. Baszkiewicz, Historia Francji, Wrocław 2008.
- J. Baszkiewicz, Władza, Wrocław 1999.
- L. Bazylow, P. Wieczorkiewicz, Historia Rosji, Wrocław 2005.
- A. Bereza-Jarociński, Zarys dziejów Norwegii. Warszawa 1991.
- A. Bues, Historia Niemiec XVI-XVIII wieku, tłum. I. Kąkolewski, Warszawa 1998.
- W. Czapliński, Dzieje Danii nowożytnej. Warszawa 1982.
- Dziesięć wieków Europy. Studia z dziejów kontynentu, red. J. Żarnowski, Warszawa 1983.
- W. Felczak, T. Wasilewski, Historia Jugosławii, Wrocław 1985.
- A. Galos, W. Czapliński, W. Korta, Historia Niemiec, Wrocław 1990.
- J.A.Gierowski: Historia Włoch, Wrocław 2003.
- O. Halecki, Historia Europy – jej granice i podziały, tłum. J. M. Kłoczowski, Lublin 2002.
- M.Heller, Historia Imperium Rosyjskiego, tłum. E. Melech, T. Kaczmarek, Warszawa 2008.
- Historia Europy Środkowo-Wschodniej, red. J. Kłoczowski, t. 1-2, Lublin 2000.
- A. Kersten, Historia Szwecji, Wrocław 1973.
- J. Krasuski, Historia Niemiec, Wrocław 1998.
- T. Miłkowski, P. Machcewicz, Historia Hiszpanii, Wrocław 2009.
- B. Piotrowski, Tradycje jedności Skandynawii, Poznań 2006.
- R. Price, Historia Francji, tłum. E. Różalska, Poznań 2001.
- H. Samsonowicz, Północ-Południe, Wrocław 1999.
- J. Serczyk, Historia Ukrainy, Wrocław 2001.
- M. Tuñón de Lara, J. Valdeón Baruque, A. Domínguez Ortiz, Historia Hiszpanii, tłum. Sz. Jędrusiak, Kraków 2012.
- T. Wasilewski, Historia Bułgarii, Wrocław 1970.
- T. Wituch, Terytoria sporne w Europie po roku 1815, Pułtusk 2001.
- H. Zins, Historia Anglii, Wrocław 2009.
Kierunek studiów: Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem