Dzieje polityczne Państwa Polskiego (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Piotr Plisiecki
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami, faktami i procesami dziejowymi z zakresu historii politycznej Polski.
C2. Przedstawienie zmian form ustrojowych, a także nurtów politycznych na ziemiach polskich.
Wymagania wstępne
1. Ogólna orientacja w problematyce historii politycznej.
2. Podstawowe umiejętności w posługiwaniu się mapą i atlasem historycznym.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W01. Student zna podstawowe fakty z dziejów Polski, wyjaśnia pojęcia i terminy z zakresu historii politycznej [odniesienie do K_W03]
W02. Student zauważa i rozpoznaje powiązania polityki z geografią, geografią polityczną oraz przemianami ustrojowymi. Student charakteryzuje przemiany granic politycznych Polski, wyjaśnia przyczyny zmiany granic politycznych i administracyjnych. Student definiuje i opisuje formy ustrojowe państwa [odniesienie do K_W05]
W03. Student zna podstawowe metody analizy i interpretacji źródeł historycznych różnych wytwórców [odniesienie do K-W07]
UMIEJĘTNOŚCI
U01. Student potrafi samodzielnie, przy wsparciu opiekuna, za pomocą wskazanych przez niego metod i środków, dotrzeć do fachowej literatury, skorzystać z pomocy internetowych w celu zdobywania i rozwijania umiejętności z zakresu historii politycznej, geografii politycznej [odniesienie do K_U03]
U02. Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę, posługiwać się językiem naukowym, operować pojęciami naukowymi z zakresu historii politycznej [odniesienie do K_U04]
U03. Student nabywa umiejętność jasnego i logicznego wyrażania swoich myśli, posługuje się argumentami własnymi oraz poglądami innych badaczy. Potrafi przygotować wystąpienie ustne w języku polskim. W celu przygotowania wystąpienia wykorzystuje zdobytą już wiedzę oraz różnorodne źródła informacji [odniesienie do K_U06]
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K01. Student pracuje samodzielnie lub w zespole, występuje w różnych rolach, jest aktywny i zaangażowany w dyskusję. [odniesienie do K_K03]
K02. Student docenia znaczenie polityki, uwarunkowań geopolitycznych w historii i funkcjonowaniu państwa [odniesienie do K-K05]
Metody dydaktyczne
Metoda wykładowa przy wykorzystaniu map w wersji papierowej i elektronicznej oraz atlasu.
Wykorzystanie rzutnika multimedialnego dla prezentacji materiału ikonograficznego
Treści programowe przedmiotu
1.Państwo polskie za panowania pierwszych Piastów – granice państwowe i kształtowanie się monarchii patrymonialnej.
2. „Testament” Krzywoustego i podział dzielnicowy Polski
3. Polska za ostatnich Piastów.
4. Związki Polski z Litwą (XIV-XVI) – kształt terytorialny państwa polskiego i unie polsko-litewskie
5. Rzeczpospolita szlachecka - ustrój polityczny
6. Wojny Rzeczypospolitej w XVII wieku
7. Polska w dobie saskiej - ustrój i polityka do 1764 roku
8. Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego – próby ratowania państwa
9. Granice i administracja ziem polskich pod zaborami
10. Księstwo Warszawskie (1807-1813)
11. Królestwo Polskie – ustrój polityczny, podział administracyjny i stosunki z Rosją
12. Powstanie listopadowe i powstanie styczniowe - uwarunkowania, przebieg i skutki
13. Kulturkampf w zaborze pruskim
14. Autonomia Galicji
15. I wojna światowa i odzyskanie niepodległości przez Polskę
16. II Rzeczpospolita - ustrój polityczny i stosunki z sąsiadami.
17. Polska w czasie II wojny światowej – sytuacja polityczna i militarna
18. Państwowość polska w okresie powojennym
19. „Okrągły stół” i przemiany w Polsce od 1989 r.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wykład wchodzi w skład przedmiotu zakończonego egzaminem ustnym, zob. opis przedmiotu - Historia polityczna (egzamin)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowa:
Atlas historyczny Polski, red. A. Czapliński, T. Ładogórski, Wrocław 1997 [lub inne wydania]
P. Eberhardt, Polska i jej granice. Z historii polskiej geografii politycznej, Lublin 2004. , Historia Polski, (aut.: H. Samsonowicz, A. Wyczański, J. Tazbir, J. Staszewski, T. Kizwalter, T. Nałęcz, A. Paczkowski, A. Chwalba), t.1-2, Warszawa 2007.
Uzupełniająca:
S. Szczur, Historia Polski. Średniowiecze, Kraków 2002.
W. Pobóg - Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski, t. 1-3, Warszawa 1990.
J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007.
M. Kukiel, Dzieje Polski porozbiorowe (1795-1921), wyd. 4, Londyn 1993.
A. Nowak, Dzieje Polski, t. 1-3, Kraków 2014-2017.
P. Wandycz, Pod zaborami 1795-1918. Ziemie Rzeczypospolitej w latach 1795-1918, Warszawa 1994.
O. Halecki, Historia Polski, Lublin-Londyn 1992.
J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1997. [lub inne wydania].
M. Markiewicz, Historia Polski 1492 – 1795, Kraków 2004.
A. Chwalba, Historia Polski 1795 – 1918, Kraków 2000.
W. Roszkowski, Najnowsza Historia Polski, cz. 1: 1914-1945, cz. 2: 1945-1980, cz.3: 1980-2002, Warszawa 2003.
Kierunek studiów: Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem